หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์และจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 26 มิถุนายน 2563 , 08:52:27     (อ่าน 847 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลฯ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลฯ

และจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดอุบลฯ

(Agritech and Innovation Center : AIC)

                   วันที่ 25 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี หลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี  ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โอกาสนี้ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรกรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์           

                 ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการเสวนาทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 5 ปี พ.ศ.2561-2565การจัดทำข้อเสนอโครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  การชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดอุบลราชธานีโดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และกิจกรรมแบ่งกลุ่มประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดอุบลราชธานีโดยคณะทำงาน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.คณะทำงานขับเคลื่อน Big data และ Gov Tech จังหวัดอุบลราชธานี 2.คณะทำงานขับเคลื่อน E-Commerce จังหวัดอุบลราชธานี 3.คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ จังหวัดอุบลราชธานี 4.คณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (agribusiness) จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมสรุปการจัดทำข้อเสนอโครงการในช่วงท้าย

ภาพ/ข่าว : เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์