หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ รับมอบ แอลกอฮอล์คุณภาพสูง จำนวน 600 ลิตร และเยี่ยมชมการดำเนินกิจการกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 17 มิถุนายน 2563 , 09:32:00     (อ่าน 873 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ รับมอบ แอลกอฮอล์คุณภาพสูง จำนวน 600 ลิตร

และเยี่ยมชมการดำเนินกิจการกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล

           วันที่ 16 มิถุนายน 2563เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เดินทางมายังบริษัท อุบลไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัท และนิทรรศการด้านพลังงานทดแทน และการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

          หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ได้มอบแอลกอฮอล์คุณภาพสูง จำนวน 600 ลิตร ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนำไปใช้ในการผลิตเจลแอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของมหาวิทยาลัย

         ในการนี้ ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับความร่วมมือการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยและบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากภายใต้ความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินงาน นอกจากนี้ อธิการบดี ยังพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน และให้โอวาทกับศิษย์เก่า จากคณะต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในบริษัทฯ ด้วย

 

ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู โสสิงห์ นิติกรปฏิบัติการ/ข่าว

เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ /ภาพข่าว