นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับสำรอง ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 16 มิถุนายน 2563 , 16:10:00     (อ่าน 275 ครั้ง)  


 
            ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ซึ่งผู้สอบได้ลำดับที่ 1 สละสิทธิ์ในการรายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว นั้น 
            การนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับสำรอง ลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร รายชื่อดังตารางแนบ 
 

หมายเลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

สอบได้ลำดับที่

05

นางสาวอุบลวรรณ งอกศรี

สำรองลำดับที่ 1

 
                โดยให้ผู้สอบได้ลำดับสำรอง ลำดับที่ 1 รายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. กับ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 
--------------------------------------------
ประกาศ โดย นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16 มิ.ย.63


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1