หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ รวมใจปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 , 15:25:11     (อ่าน 1,177 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ รวมใจปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

---------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  ศรีวรมาศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร นักศึกษา รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  ศรีวรมาศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น สืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และทางกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทางสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและผู้สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ขั้นตอนการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริเกษตรพอเพียง ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้น โดยการปลูกต้นทองอุไร ซึ่งต้นไม้ดังกล่าว เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 – 4 เมตร จำนวน 500 ต้น ณ พื้นที่ลานสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติด้านทิศเหนือหนองอีเจม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว