หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ว.แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯเปิดช่องทางรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย หลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 , 10:29:20     (อ่าน 1,225 ครั้ง)  


           วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย หลักสูตรแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 พร้อมรับการประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน การศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) แพทยสภา กำหนดสาระสำคัญได้แก่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ละกลยุทธ์เป็นต้น

            นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เป็นไปตามหลักการโครงการผลิตแพทย์ เพิ่มแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ในปัจจุบัน) กระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตร์ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการผลิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ในชนบทและความเสมอภาคเท่าเทียมในการกระจายโอกาสการศึกษา เพื่อเป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสู่การสร้างสุขภาวะในชุมชนท้องถิ่นความร่วมมือดังกล่าว มีการกำหนดโควต้า และพื้นที่การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง การกำหนดหลักสูตร การจัดสรรพื้นที่ ปฏิบัติงานในจังหวัดภูมิลำเนา หรือเขตสุขภาพหลังสำเร็จศึกษา รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกระทรวงสาธารณสุขกับคณะแพทย์เพื่อการขับเคลื่อน มีสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อการบริหารโครงการผลิตแพทย์ 3 กลุ่ม ได้แก่ แพทย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ แพทย์เพื่อชุมชน และกลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

            ดังนั้น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงดำเนินการนำเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนแพทย์  Basic medical Education World Federation for medical Education(WFME) Global Standards มาตรฐานสากลแพทยศาสตร์ศึกษาพื้นฐานของสหพันธ์แพทยศาสตร์ศึกษาโลก World Federation for medical Educationความสำคัญ คือยกระดับคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยสถาบันรับรองมาตรฐาน การศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) แพทยสภา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และได้รับการรองมาตรฐานจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม  2567 รวมระยะเวลา 5 ปี หลักคิดสำคัญ คือหลักสูตรต้องเป็น Outcome based ที่มีผลลัพธ์ เรื่อง Community Engagement(การศึกษาโดยชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้) Inter – Professional Collaboration (การศึกษาแบบสหวิชาชีพ) และการจัดการการเรียนการสอน โดยนำ Health system Science มาประยุกต์ใช้เพื่อ เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงหลักสูตร สู่เป้าหมายดังกล่าว  นอกจากนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานในระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2563 – 2567) กำหนดสาระสำคัญวางแผนไว้ได้แก่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบ พร้อมกันนี้ได้จัดทำโครงการรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียหลักสูตรเพื่อเป็นกระบวนการสำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาคการบริการ ภาคการผลิตบัณฑิต ผู้มีส่วนได้เสีย สร้างความมั่นใจในการวางแผน การพัฒนาแผนสู่ภาคปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลคุณภาพของ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อไป

            ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมให้ข้อมูลความคิดเห็น หลักสูตรแพทยศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ดังกล่าว ว่าด้วยความสำคัญของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ แบบสอบถามความเห็นด้านต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะ ซึ่งจะนำมาสู่การปรับปรุง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ต่อไป

ข้อมูลแบบสอบถาม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU4Mynk68DucT6TxnFIn9_SdhQ9K9bUMPKrXnnXDB8H2vEUw/viewform

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ / ข่าว