หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะเกษตร ม.อุบลฯ จัดทำชั้นพืชผักปันสุขแจกกล้าผักสวนครัวเกษตรกร 1.5 หมื่นต้น ช่วยวิกฤตโควิด-19


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 , 15:12:24     (อ่าน 992 ครั้ง)  


            คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดทำโครงการชั้นพืชผักปันสุขเพาะพันธุ์ต้นกล้าพืชผักสวนครัวจำนวนกว่า15,000ต้น แจกเกษตรกรชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ให้ก้าวผ่านช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยเกษตรกรรับต้นกล้า สามารถนำไปเพาะปลูกรับประทานในครัวเรือน หรือ แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านสร้างความสุขทางใจในสังคม โดยมีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เข้ารับพันธุ์ต้นกล้าจำนวนมาก ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

              ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและปลอดภัย  ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้ดำเนินโครงการเร่งด่วนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนสำรวจความต้องการของชุมชน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการ เพาะปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับบริโภคในครัวเรือน คณะเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาพืชสวน จึงได้ดำเนินการเพาะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นพืชผักพื้นฐานในการประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน โดยส่งมอบให้กับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย อาทิ ตำบลศรีไค ตำบลโพธิ์ใหญ่ ตำบลคำขวาง เป็นต้น

              ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง  เอกพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการชั้นพืชผักปันสุขได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการเพาะพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 6ชนิดพันธุ์ ได้แก่ แตงกวา พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา และแมงลัก จำนวน 15,000 ต้น แจกผ่านชั้นปันสุข ให้เกษตรกรรายละ 1-2ถาด พร้อมให้เกษตรกรเข้าแถวเว้นระยะห่าง เข้ารับพันธุ์กล้าตามชนิดความต้องการอย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้ ภายหลังจากเกษตรกรนำไปเพาะปลูกที่บ้านแล้ว เจ้าหน้าที่โครงการจะได้ลงพื้นที่ติดตามสำรวจข้อมูลผลการดำเนินงาน นำไปสู่การดำเนินโครงการอย่างยั่งยืนต่อไป  โครงการชั้นพืชผักปันสุขนอกจากเกษตรกรจะได้บริโภคพืชผักที่สะอาดและปลอดภัยในครัวเรือนแล้ว เกษตรกรยังสามารถนำผลผลิตไปแบ่งปัน หรือจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

             นับเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในด้านการถ่ายทอดความรู้ ร่วมฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรในชุมชน ตลอดจน คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมบูรณาการในทุกศาสตร์ ให้ความช่วยเหลือ คิดค้นนวัตกรรมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ ผลิตเครื่องUBU-UVC ฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19  ทำแท่นกดเจลโดยใช้เท้าเหยียบ ทำแผงฉากกั้นคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น จัดทำเจลอนามัย ทำหน้ากากเฟสชิว สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์   พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัดโครงการชั้นพืชผักปันสุขจึงเป็นอีกโครงการที่สนับสนุนแก่เกษตรกรช่วงวิกฤตโควิด-19  พร้อมนำไปสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน”

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว