หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มติเห็นชอบ 2 บุคลากร รศ.กุลเชษฐ์ เพียรทอง และ รศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 , 15:39:29     (อ่าน 1,738 ครั้ง)  


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง และรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ ในโอกาส สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ พิจารณาอนุมัติบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

           ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 10/2562 (ลับ) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย คือ นายกุลเชษฐ์  เพียรทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

          ทั้งนี้ อยู่ระหว่างรอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

          ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2563 (ลับ) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย  คือ นางสาวศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีทฤษฎี อนุสาขาวิชาเคมีคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561

          ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่จะได้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว