หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่9) เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 : การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 , 11:08:42     (อ่าน 4,190 ครั้ง)  


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง าตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ ๙) : การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

__________

             ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ ๕)ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้นบัดนี้ มหาวิทยาลัยเห็นเป็นการสมควรที่จะกำหนดมาตรการด้านการเรียน การสอน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนี้

              ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยจัดอบรมและจัดทีมช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนในการออกแบบสื่อการสอนและเทคนิคการสร้าง active learningแบบออนไลน์ และจัดหาอุปกรณ์เพื่อยืมคืนสำหรับการเรียนการสอน เช่น Tabletคอมพิวเตอร์ Notebookเป็นต้น และสนับสนุนสัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานแบบไม่จำกัด (Unlimited)ให้กับนักศึกษาในเบื้องต้นเป็นระยะเวลา ๓ เดือน

               ข้อ ๒ ให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบUBU LMSเป็นหลักและอาจใช้โปรแกรมออนไลน์ที่อำนวยความสะดวก (application)อื่น ๆ ร่วมด้วยได้ เช่น Hangouts Meet, Microsoft Teams, Google Meetและ Zoomเป็นต้น

                ข้อ ๓ให้จัดตารางเรียนตามแบบเดิมโดยมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า๑๕ สัปดาห์ และมีรายละเอียดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

                 (๑) รายวิชาภาคทฤษฎีที่จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายให้จัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ตลอดภาคการศึกษา

                 (๒) รายวิชาภาคทฤษฎีที่จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและภาคปฏิบัติที่จัดการเรียน
การสอนแบบฝึกปฏิบัติหรือทดลอง หรือรายวิชาภาคปฏิบัติที่จัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติหรือทดลองให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบริหารการจัดการเรียนการสอนเอง ทั้งนี้ให้การจัดการเรียนการสอน
โดยคำนึงถึงระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

                 (๓) รายวิชาฝึกงานที่จัดการเรียนสอนแบบฝึกงาน ฝึกงานภาคสนาม หรือทำโครงงาน
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดการเรียนการสอนโดยให้คำนึงถึงระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

                ข้อ ๔ การกำหนดวิธีการและรูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษาให้ใช้แบบออนไลน์เป็นหลัก และให้คำนึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของการวัดและประเมินผลการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

                 ข้อ ๕ ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียนในที่ตั้งของตนเอง (Learn at Home)หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) ลดความรุนแรงลงจนสามารถจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้จะประกาศให้ทราบภายหลัง

                 ข้อ ๖ ในการปฏิบัติตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวัง
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนคำสั่ง ประกาศแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

                 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการประกาศนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัย ออกคำสั่ง ตลอดจนกำหนดวิธีปฏิบัติราชการอื่นใด เพื่อปฏิบัติการตามประกาศนี้

                 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

                  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

                                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓

 

 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา )

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

 


 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1