หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯอยู่เคียงข้างนักศึกษาบุคลากรและชุมชน ส่งผ่านความห่วงใยด้วยมาตรการความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 , 21:57:38     (อ่าน 2,335 ครั้ง)  


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความห่วงใย รับผิดชอบ และอยู่เคียงข้างนักศึกษา บุคลากรและชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวถึง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีห่วงใยนักศึกษา ครอบครัว และผู้ปกครอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของนักศึกษาและครอบครัว จึงช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 10 ของนักศึกษาปริญญาตรีในทุกหลักสูตรของภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รวมไปถึงการผ่อนผันและแบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา อีกทั้งยังลดค่าเช่าหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร้อยละ 10 รวมถึงแบ่งชำระค่าหอพักออกเป็น 2 งวดในปีการศึกษา 2563 และเจรจากับผู้ประกอบการหอพักบริเวณชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเพื่อขอลดค่าเช่าอีกด้วย  ที่สำคัญมหาวิทยาลัยยังตั้งแผนงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษากรณีติดเชื้อโควิด ค่ารักษากรณีเกินสิทธิ์ 20,000 บาท และกรณีอาการโคม่าหรือเสียชีวิต ช่วยเหลือ 100,000 บาท

          ทั้งนี้ ในกรณีที่นักศึกษาต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากมาตรการข้างต้น ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังจัดให้มีทุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ ทุนอาหารกลางวัน และทุนจ้างงาน ซึ่งเป็นลักษณะการจ้างงานแบบออนไลน์และจ้างงานนักศึกษาที่พักรอบเขตมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังร่วมกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ปรับเกณฑ์คุณสมบัติของผู้กู้ให้ครอบคลุมนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ พร้อมกันนี้ยังปรับเกณฑ์รายได้ครอบครัวจากเดิม 200,000 บาท เป็น 360,000 บาท และเพิ่มค่าครองชีพจากเดือนละ 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา นอกจากนี้ยังได้ระดมทุนจากผู้บริหาร ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาได้กว่า 722,901.71 บาท เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา ทั้งนี้สามารถสมทบทุนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “ม.อุบลราชธานีเพื่อการบริจาค” เลขบัญชี 869-300236-2 

          เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และเตรียมพร้อมสำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุน Education Internet Package แพ็คเกจอินเตอร์เน็ต Unlimited เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกระดับ จัดเตรียมระบบยืมคืนอุปกรณ์แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก และพื้นที่คอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการสำหรับนักศึกษา  อีกทั้งยังเปิดให้บริการนำส่ง (Delivery) หนังสือและสื่อสารสนเทศ รวมไปถึงการยกระดับโครงสร้างขั้นพื้นฐานอินเตอร์เน็ตและระบบ UBU-LMS เพื่อสนับสนุนและรองรับการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ

          ในด้านการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรนั้น นายอรรถพงษ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  ได้ตั้งแผนงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคลากรกรณีติดเชื้อโควิด ค่ารักษากรณีเกินสิทธิ์ 20,000 บาท และกรณีอาการโคม่าหรือเสียชีวิต ช่วยเหลือ 100,000 บาท พร้อมกันนี้ยังออกมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคกรณีปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมไปถึงระบบสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานออนไลน์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังผลิตและแจกเจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์สเปรย์ล้างมือ และหน้ากากผ้าสำหรับบุคลากร อีกด้วย

          ด้านให้ความช่วยเหลือชุมชน สังคมและการสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่เคียงข้างผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย โดยงดเว้นค่าเช่าร้านค้าที่เป็นคู่สัญญา รวมถึงยกเว้นค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าและค่าประปา) เป็นเวลา 3 เดือน รวมถึงสนับสนุนทุนคูปองอาหารเพื่อให้นักศึกษาใช้บริการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย

          ในส่วนด้านการบริการทางสาธารณสุข  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ตั้งศูนย์ Hotline ตอบคำถามนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป จัดให้มีระบบการสอบสวนทางระบาดวิทยาและการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีประสิทธิภาพ (PUI) โครงการสร้างเสริมเครือข่ายชุมชนสุขภาวะสู้ภัยโควิด 19 เพื่อประสานการปฏิบัติงานและดำเนินโครงการร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี โครงการห้องปฏิบัติการตรวจ COVID 19 และเตรียมการรองรับการเป็นโรงพยาบาลสนาม (สำรอง) เพื่อเตรียมรับสถานการณ์หากมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ยังให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคม อาทิ การตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนโดยคณะนิติศาสตร์ การผลิตและมอบหน้ากากผ้าให้กับวัดและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย การสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เช่นในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ผลิต Face shield และเจลแอลกอฮอล์ให้กับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบและมอบศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล

          ในขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำ wireless stethoscope เครื่องฆ่าเชื้อ เตียงความดันลบ เครื่องทำลายหน้ากาก Faceshieldที่สามารถป้องกันการเกิดฝ้าและไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermoscan) นวัตกรรมการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ฉากกั้นคัดกรองโรคเพื่อป้องกันขณะคัดกรองผู้ป่วย รวมไปถึงนวัตกรรมเครื่องกดเจลล์อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังได้ผลิตเครื่อง UBU-UVC: Smart Germicidal Irradiation Machine เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี    

          จาก 3 มาตรการข้างต้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ให้ความช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และชุมชน เพื่อยืนเคียงข้างและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019  อย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่สำคัญคือการเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”

ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / ข้อมูล

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / เผยแพร่

ที่มา

  1. http://www.ubu.ac.th/new2018/news_read.php?id=17922
  2. http://www.ubu.ac.th/new2018/news_read.php?id=17916
  3. http://www.ubu.ac.th/new2018/news_read.php?id=17912
  4. http://www.ubu.ac.th/new2018/news_read.php?id=17909
  5. http://www.ubu.ac.th/new2018/news_read.php?id=17902
  6. http://www.ubu.ac.th/new2018/news_read.php?id=17905