หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            SCIMAGO จัดอันดับ ม.อุบลฯติดTOP5 ด้านนวัตกรรมโดดเด่น อันดับ4 ของประเทศ ด้านวิชาการและการวิจัย อันดับ 12 ของประเทศ อันดับ 298 ของเอเชีย และ 764 ของโลก


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 , 16:32:26     (อ่าน 1,286 ครั้ง)  


          SCImago Institutions Rankings ซึ่งเป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาและวิจัยระดับนานาชาติ ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัย นวัตกรรม และบทบาทต่อสังคม ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563ที่ผ่านมา โดยวัดจากมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการตีพิมพ์อย่างน้อย 100 บทความในฐาน SCOPUS การเป็นที่ยอมรับในประชาคมวิชาการ และการรับรู้ของสังคม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ได้เปิดเผยว่า ในปี 2563 อันดับระดับประเทศ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้นถือว่ามีการพัฒนามากขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม อันดับ 4 ของประเทศ และอันดับที่ 464 ของโลก ในขณะที่ภาพรวมด้านวิชาการและการวิจัย อยู่ลำดับที่ 12 ของประเทศ อันดับที่ 298 ของเอเชีย และอันดับที่ 764 ของโลก

          ดร. ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กรกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย SCImago นับว่ามีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับเนื่องจากใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชน โดยที่มาของค่าคะแนนมาจาก 3 ส่วนหลักคือ

  1. ด้านงานวิจัย (Research) โดยพิจารณาจากจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนนักวิจัย ที่ปรากฏบนฐานข้อมูล Scopus
  2. ด้านนวัตกรรม (Innovation) โดยพิจารณาจากการมีองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากฐานข้อมูล PATSTAT (Patent Statistical Database)
  3. ด้านสังคม (Societal) โดยพิจารณาจากเว็บไซต์ การเข้าถึง และปริมาณข้อมูลข่าวสารของสถาบันที่ปรากฏอยู่ในสื่อสาธารณะ

          นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดอับดับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการและวิจัยในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษแห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายที่สำคัญคือการเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”  

ที่มา: https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=THA&ranking=

ดร.ปิยณัฐ สร้อย  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการคำ/ ข้อมูล

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

                                                          ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ภาพ