หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ ๘ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 30 เมษายน 2563 , 18:02:54     (อ่าน 1,212 ครั้ง)  


ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ ๘)

__________

          ตามที่ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๗) : ปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

          ทั้งนี้ จากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันพบว่า สถิติของผู้ป่วยที่ติดเชื้อรวมถึงผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะกำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมดังนี้

ข้อ ๑ มาตรการด้านอาคารสถานที่

๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย จัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม รายละเอียดตามตารางดังนี้

 

อาคารสถานที่

รายละเอียดของมาตรการ

๑. อาคารสำนักงานต่าง ๆ

และอาคารในกำกับดูแลของคณะ/สำนัก

๑.๑ จัดจุดคัดกรองที่บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร โดยคัดกรองอุณหภูมิ และอนุญาต   เฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากเข้าอาคารเท่านั้น รวมทั้งทำป้ายแจ้งเตือนให้สวมหน้ากาก และจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร

         ๑.๒ จัดบริเวณสำหรับผู้รอรับบริการ ให้นั่งห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร

         ๑.๓ จัดพื้นที่ทำงาน/ห้องพักอาจารย์ ให้ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร

  ๑.๔ ขณะปฏิบัติงานหรืออยู่ภายในอาคาร หากมีการใช้พื้นที่ร่วมกันเกิน ๒ คน ให้บุคลากรใส่หน้ากากตลอดเวลา

  ๑.๕ จำกัดจำนวนคนใช้ลิฟต์โดยสาร ไม่เกิน ๔ คน โดยให้จัดทำสัญลักษณ์ตำแหน่งที่ยืน   ของแต่ละคนอย่างเหมาะสม

  ๑.๖ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เพียงพอ อาทิ แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สเปรย์ สบู่ล้างมือ เป็นต้น

         ๑.๗ ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนทั้งภายในและภายนอกอาคาร

อาคารสถานที่

รายละเอียดของมาตรการ

๒. อาคารที่พักอาศัย

- หอพักนักศึกษา

- หอพักแพทย์/

  พยาบาล

- อาคารที่พักอาศัย

  ของบุคลากร

๒.๑ จัดจุดคัดกรองที่บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร โดยคัดกรองอุณหภูมิ และอนุญาตเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากเข้าอาคารเท่านั้น รวมทั้งทำป้ายแจ้งเตือนให้สวมหน้ากาก และจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร

         ๒.๒ จัดบริเวณสำหรับผู้รอรับบริการ ให้นั่งห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร

        ๒.๓ งดใช้ห้องcommon room/co-working space/ห้องอ่านหนังสือ/ ห้องอเนกประสงค์ภายใน          หอพัก

         ๒.๔ หากมีการเข้าคิว ให้จำกัดจำนวนคนเข้าคิว ไม่เกิน ๑ คน ต่อตารางเมตร   และจัดให้มีทาง          เข้า-ออกทางเดียว

        ๒.๕ สวมหน้ากากตลอดเวลา ขณะอยู่ภายในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารหอพัก

        ๒.๖ ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนทั้งภายในและภายนอกอาคาร

        ๒.๗ หากบุคคลมีอาการไข้ หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจ โปรดงดเว้นการใช้พื้นที่หรือ               ของใช้ส่วนรวมภายในอาคาร เช่น เครื่องซักผ้า และเข้ารับบริการ ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย                อุบลราชธานี เพื่อทำการสอบสวนและรักษาโรค

๓. อาคาร

   โรงอาหาร

 

๓.๑ จัดจุดคัดกรองที่บริเวณทางเข้า-ออกอาคาร โดยคัดกรองอุณหภูมิ และอนุญาตเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากเข้าอาคารเท่านั้น รวมทั้งทำป้ายแจ้งเตือนให้สวมหน้ากาก และจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร

          ๓.๒ ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

          ๓.๓ จัดบริเวณสำหรับรับประทานอาหาร ให้นั่งห่างกันอย่างน้อย ๒ เมตร

          ๓.๔ หากมีการเข้าคิว ให้จำกัดจำนวนคนเข้าคิว ไม่เกิน ๑ คน ต่อตารางเมตร และจัดให้มีทาง           เข้า-ออกทางเดียว

         ๓.๕ จัดเตรียมอุปกรณ์ส่วนกลางแบบ ๑ ต่อ ๑ เช่น จัดชุดช้อนส้อมบรรจุในซอง ๑ คู่ หรือขอ             ความร่วมมือให้นำภาชนะมาเองตามสมัครใจ

๓.๖ จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เพียงพอ อาทิ แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์สเปรย์ สบู่ล้างมือ เป็นต้น

      ๓.๗ ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 

          ๑.๒ ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่มีการใช้งานร่วมกัน
ทุก ๒ ชั่วโมง เช่น ห้องน้ำ ลิฟต์โดยสาร

          ๑.๓ แยกประเภทขยะมูลฝอย โดยใช้ถุงสำหรับขยะติดเชื้อ เช่น ถังขยะในห้องน้ำ และกำจัดขยะติดเชื้อวันละ ๒ ครั้ง คือ ช่วงเที่ยง และ ช่วงเย็น

          ๑.๔ กำหนดให้ห้องอาหารในสถานปฏิบัติการโรงแรม ร้านกาแฟ และร้านค้าขนาดเล็กภายในมหาวิทยาลัย ให้บริการแบบซื้อกลับบ้าน (Take Away) แทนการรับประทานในพื้นที่บริการ

ข้อ ๒ มาตรการด้านบุคคล

          ๒.๑ ให้บุคลากรมาปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งตามปกติ ยกเว้นกรณีจำเป็น หรือมีเหตุอันสมควร หรือเหตุที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรขออนุมัติปฏิบัติงานนอกที่ตั้งเป็นรายกรณี

          ทั้งนี้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก มอบหมายให้คณบดี/ผู้อำนวยการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ส่วนหน่วยงานอื่น นอกเหนือจากคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ
และผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเป็นสำคัญ

          ๒.๒ นักศึกษาที่จะเข้ามาติดต่อหรือปฏิบัติงานภายในคณะ/วิทยาลัย ให้ขออนุญาตคณบดีตามแบบและวิธีการที่คณะ/วิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

          ๒.๓ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่จะเข้า-ออกอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ต้องผ่านจุดคัดกรองตามที่คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานภายใน หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมถึงเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย

         ๒.๔ ให้นักศึกษาและบุคลากรหลีกเลี่ยงพื้นที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ในกรณีนักศึกษา
หรือบุคลากรมีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว ให้แจ้งคณาจารย์หรือผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด

         ๒.๕ ให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามแนวทางและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนคำสั่ง ประกาศแนวปฏิบัติ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓

 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา)

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไฟล์แนบ : ไฟล์ 1