หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มติเห็นชอบผลการประเมินอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 11 ราย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 28 เมษายน 2563 , 14:54:00     (อ่าน 1,199 ครั้ง)  


            ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2563 (ลับ) เมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการ และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 11 ราย ดังนี้ 
            ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย ได้แก่
1. นางสาวศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีทฤษฎี อนุสาขาวิชาเคมีคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 
             ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่จะได้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
 
           ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นายสุรศักดิ์  คำคง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 
2. นางสาวสุทธินาถ  หนูทองแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 
3. นายศักดิ์ศรี  สุภาษร  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
 
            ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย ได้แก่
1. นางทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 
2. นางสาวปวีณา  ลิมปิทีปราการ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 
3. นางลักษณีย์  บุญขาว พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 
4. นางพรพิพัฒน์  แก้วกล้า พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 
5. นางสาวสุวภัทร  นักรู้กำพลพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 
6. นางสาวอารีรัตน์  ลุนผา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
7. นายกสิณ  รังสิกรรพุม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 
                                                            กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี / ข้อมูล
                                                            เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว