หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ เพิ่มมาตรการช่วยเหลือบุคลากร-นักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 เมษายน 2563 , 23:23:04     (อ่าน 1,844 ครั้ง)  


         จากภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แพร่ระบาดในวงกว้างทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนเมือง และชนบท ที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่ยาวนานจนกว่าจะกลับมาสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี นำทีมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการเร่งด่วน กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ เพิ่มสวัสดิการ แก่บุคลากรและนักศึกษา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนระบบออนไลน์ พร้อมปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงอย่างเคร่งครัด

          คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน พ..2563 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเบื้องต้นใน 5 มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา

 • ความช่วยเหลือกรณีติดเชื้อโควิด ค่ารักษากรณีเกินสิทธิ์ 20,000 บาท และกรณีอาการโคม่าหรือเสียชีวิต ช่วยเหลือ 200,000 บาท
 • การผ่อนผันระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • จัดเตรียมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลดค่าเช่าหอพัก 10% และแบ่งชำระค่าหอพักเป็น 2 งวด ในปีการศึกษา 2563
 • ทุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน และทุนจ้างงาน
 • คูปองอาหารกลางวันเพื่อนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ

มาตรการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร

 • ความช่วยเหลือกรณีติดเชื้อโควิด ค่ารักษากรณีเกินสิทธิ์ 20,000 บาท และกรณีอาการโคม่าหรือเสียชีวิตช่วยเหลือ200,000 บาท
 • ผลิตและแจกเจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์สเปรย์ล้างมือ และหน้ากากผ้าสำหรับบุคลากร
 • ระบบเครือข่ายดิจิตอลเพื่อการทำงานออนไลน์ (Work From Home, การประชุม, การปฏิบัติงาน, การเรียนการสอน)

มาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการ

 • ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) 3 เดือน
 • ยกเว้นค่าเช่าร้านค้าของผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 3 เดือน

มาตรการด้านอาคารสถานที่

 • จำกัดการใช้อาคาร ห้องปฏิบัติการ และสนามกีฬาของมหาวิทยาลัย
 • จัดระบบคัดกรองก่อนเข้าอาคารทุกอาคาร
 • Big Cleaningฆ่าเชื้อ อาคารเรียนและสำนักงานของมหาวิทยาลัย

มาตรการด้านสังคมและสาธารณสุข

 • ระบบการสอบสวนทางระบาดวิทยาและการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีประสิทธิภาพ (PUI)
 • ศูนย์ Hotline ตอบคำถามนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป
 • ผลิตและแจกหน้ากากผ้าให้กับวัดและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
 • ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 • เตรียมความพร้อมการเป็นโรงพยาบาลสนาม (สำรอง)
 • นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความห่วงใยและอยู่เคียงข้างนักศึกษาและบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)และขอให้ทุกท่านติดตามเพจของมหาวิทยาลัยเพื่อทราบข้อมูลมาตรการความช่วยเหลืออื่นๆ ในลำดับต่อไป

ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี