หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            เชิดชูเกียรติ 2 บุคลากร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 เมษายน 2563 , 16:27:42     (อ่าน 1,422 ครั้ง)  


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี และร่วมเชิดชูเกียรติ 2 บุคลากร รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง  และ นางกรชนก แก่นคำ  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2563  ซึ่งกำหนดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติ ณ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ ด้วยภาวะวิกฤติในการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 จึงทำให้งดจัดงานพิธีดังกล่าว

           ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนบุคลากร คณะและสำนัก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้รับโล่รางวัล และเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิชาการ ได้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภททั่วไป ได้แก่ นางกรชนก แก่นคำ  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์เริ่มรับราชการเมื่อวันที่27 ตุลาคม2537รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ 24 ปี 11 เดือน

          การครองตน :พยายามปฏิบัติตน ตามระเบียบวินัย และกฎหมายต่างๆ รู้จักขอบเขตหน้าที่ ปฏิบัติราชการ โดยไม่ให้มีปัญหาใดๆ

          การครองคน :เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เป็นผู้นำในการทำงาน/กิจกรรม ต่างๆ หลายงาน และ เป็นอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วงปี 2558-2562ระหว่างปฏิบัติงาน พยายามสร้างความกลมเกลียวสามัคคี และ บรรยากาศในการทำงานที่ดี เพื่อให้บุคลากร ร่วมมือร่วมใจ ในการทำงาน

         การครองงาน :ได้พยายามปฏิบัติงานทั้งในและนอกหน้าที่ด้วยความสม่ำเสมอ ด้วยความเต็มใจ ขยันหมั่นเพียร อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จนมีผลงานปรากฏดีเด่น และได้ถูกนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน หรือ ผู้ใช้ประโยชน์ ในหลายๆ กิจกรรมได้จริง

        การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม : ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

          ผลงานดีเด่น / ผลงานที่ได้รับรางวัล/ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม

การเขียนตำราคลื่นช็อก ซึ่งถือว่าเป็นตำราเล่มแรกของประเทศไทย ในเรื่องนี้ที่เป็นภาษาไทย โดยรวบรวมจากองค์ความรู้และผลงานวิจัยของตัวเอง และผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ร่วมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ดำเนินการมายาวนาน (ตั้งแต่จบปริญญาเอก) และ สุดท้าย สามารถนำมาใช้กับการเรียนการสอน ในระดับ ป โท- ป เอก และ ใช้เป็นตำราประกอบการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้ จึงเป็นความภาคภูมิที่ได้นำผลงานและองค์ความรู้ที่เราพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มาเผยแพร่ ต่อยอด และยังใช้เพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการได้ แบบครบวงจร

        รางวัล Thailand Energy Awards 2019 ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดจากความพยายามและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (มากกว่า 10 ปี) เริ่มจากการช่วยเหลือผู้ประกอบการระดับรากหญ้า ให้มีองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ได้ สามารถบูรณการกับการเรียน การสอน และบริการวิชาการ งานที่ทำ สามารถใช้เป็นหัวข้อปริญญานิพนธ์ของ น.ศ. ป.ตรี ป.โท ป.เอก ได้ และ สามารถจดสิทธิบัตรได้ 2 สิทธิบัตร จากการที่เราช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการ และปัจจุบัน พัฒนาเป็นหม้อไอน้ำชีวมวลจากขี้เลื่อยสำหรับ SMEs เผยแพร่ให้มีการใช้งานใน SMEs ต่างๆ และ สุดท้ายกระทรวงพลังงาน ได้มอบรางวัล Thailand Energy Awards 2019 ถือว่าเป็นใช้ความรู้ทางวิชาการ ทางวิศวกรรมที่เราถนัด ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และ บูรณาการเป็นผลงานทางวิชาการ อีกด้วย

      รางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับในระดับหน่วยงาน ชุมชน ประเทศหรือนานาชาติ

      รางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2551 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      รางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัยครั้งที่ 2

      รางวัลดีเด่น ผู้ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

      รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากที่สุด ประจำปี 2555   ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัยครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยด้านผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม(ระบบผลิตก๊าซชีวมวลสำหรับงานอุตสากรรมเซรามิก ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัยครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      รางวัล Bronze Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2547” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

      รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับคณะฯ ที่ได้รับเงินทุนวิจัยมากที่สุดประจำปี 256

      รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน  ประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน ผลงานการประดิษฐ์และประยุกต์ใช้งาน “หม้อไอน้ำชีวมวลประสิทธิภาพสูงใช้ขี้เลื่อยสำหรับ SME”

 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562  

        นางกรชนก แก่นคำ  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่  19  มิถุนายน 2538 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ 24  ปี  3   เดือน 

พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นชัดเจนในการครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

          การครองตน :ปฏิบัติตนโดยยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการประหยัด อดออมและรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนและครอบครัว ปฏิบัติงานประจำด้วยความการซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รับผิดชอบในหน้าที่ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดาและผู้มีพระคุณ  พร้อมทั้งประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและครอบครัวในการปฏิบัติตน มีวินัย มีความขยัน อุตสาหะ และใฝ่รู้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพตนเองด้วยการพัฒนาตนด้านวิชาการเพื่อนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการทำงาน และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตามครรลองของประชาชนชาวไทย

          การครองคน :ปฏิบัติงานและปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานโดยการให้เกียรติ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล ยึดมั่นหลักประชาธิปไตย และวางตัวเป็นกลางในการทำงาน  พร้อมทั้งร่วมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการบริการที่มีคุณภาพ มีความรวดเร็ว และถูกต้อง ให้ผู้รับบริการมีความประทับใจ เมื่อมาติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นกลุ่มในหน่วยงาน โดยพยายามผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรในกลุ่มมงานมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดผลการทำงานในภาพรวม ก่อให้เกิดความสามัคคี และมีน้ำใจในการทำงานร่วมกัน

         การครองงาน :ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ พร้อมทั้งศึกษา ค้นคว้า อบรมวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อนำวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ด้วยความพากเพียร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความถูกต้อง และสะดวกต่อการปฏิบัติงานทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงานทุกระดับ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

          การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม :ปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกข้อ โดยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปฏิบัติตามครรลองของพุทธศาสนิกชน มีความเคารพต่อทุกสถาบันหลักของชาติ ประพฤติตนด้วยการยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม ความถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อการทำงาน ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งหน้าที่ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม เสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก พร้อมทั้งดำรงตนให้เป็นแบบอย่างในการทำงาน ทั้งด้านวิชาการ จริยธรรมการและการครองตน ต่อเพื่อนร่วมงานในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง

ผลงานดีเด่น / ผลงานที่ได้รับรางวัล/ ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม

        การพัฒนางานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติงานด้านการจัดการในห้องปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา เป็นคู่มือที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาในการจัดการห้องปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกิดความปลอดภัยต่องานและผู้ปฏิบัติงาน

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับในระดับหน่วยงาน ชุมชน ประเทศหรือนานาชาติ

    รางวัลบุคลากรดีเด่น  ระดับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ประเภททั่วไป ประจำปี 2554  2555  2558  และปี 2562

รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานประเภทวาจา ผลงาน "การศึกษาประสิทธิภาพ ควมคงตัวและสภาวะการเก็บสารละลายTetramethyl-p- Phenylenediamine Dihydrochorideสำหรับพิสูจน์เอกลักษณ์ Pseudomonasaeruginosaการประชุมเครือข่ายบุคคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2558

ประกาศเกียรติคุณการได้รับทุนสนับสนุนประเภทบัณฑิตประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับปริญญาเอก จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)

ปณิธานความดีที่ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน  คิดดี ทำดี ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน องค์กรและประเทศชาติ ด้วยความจริงใจและถูกต้อง

           นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครั้งนี้ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในงานปฏิบัติงาน ตลอดจนการครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลงานที่ประจักษ์ เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว