หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            เชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 เมษายน 2563 , 11:36:01     (อ่าน 792 ครั้ง)  


         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเชิดชูเกียรติและขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี2562 ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ราย แบ่งเป็น ประเภทวิชาการ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภททั่วไป และ ประเภทลูกจ้างประจำทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกบุคลากร 2 ราย เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้รับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2563

         นายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน  เป็นบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 แบ่งเป็น 3 ประเภท จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.ประเภทวิชาการ

        ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

         พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

2.ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภททั่วไป

        ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ นางกรชนก แก่นคำ  ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์                                                                                                   พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  สังกัดคณะรัฐศาสตร์

          3.ประเภทลูกจ้างประจำ ได้แก่ นางขนิษฐา  สถิตธนภูมิ  ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากร 2 ราย เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้รับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2563 ผลการคัดเลือก ได้แก่

          1. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง  สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

          2. นางกรชนก แก่นคำ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์

          นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในงานปฏิบัติงาน ตลอดจนการครองตน ครองคน และครองงาน และมีผลงานที่ประจักษ์ เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติมาโดยตลอด

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าวไฟล์แนบ : ไฟล์ 1