หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ เสวนาจัดระเบียบและควบคุมสุนัขชุมชน ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 มีนาคม 2563 , 16:59:57     (อ่าน 761 ครั้ง)  


              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  จัดเวทีประชุมเสวนา โครงการจัดระเบียบและควบคุมสุนัขชุมชน  ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อหารือข้อกำหนดแนวปฏิบัติที่ดี  และให้มีการบูรณาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก  ในการบริหารจัดการสุนัขชุมชนได้อย่างเป็นระบบ  และไม่ขัดหลักการในการบริบาลสัตว์ รับเกียรติจาก ดร.นรินทร บุญพราหมณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานโดยมี  ผศ.ดร.กฤษณ์  ศรีวรมาศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  นายสัตวแพทย์สุพจน์  รสจันทร์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี  นายสัตวแพทย์ ดร.นนทกรณ์  อุรโสภณ  คณะเกษตรศาสตร์  และ ผศ.ดร. เฉลิมชัย  วงค์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ซึ่งได้รับความสนใจจาก อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง 4104 อาคารเรียนรวม 4 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

     ผศ.ดร.กฤษณ์  ศรีวรมาศ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสุนัขชุมชน เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ ทั้งการสร้างมลภาวะทางเสีย การเห่าหอนทำความรำราญ  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  การสร้างสิ่งปฏิกูล  การถ่ายอุจจาระ รื้อคุ้ยขยะ ทั้งในเรื่องระบบสาธารณสุข  โรคภัยที่เกิดจากสุนัข ปัญหาเหล่านี้ส่งผลถึงสุขอนามัย  อุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ สาเหตุการเพิ่มของประชากรสุนัขเกิดจากมีคนนำสุนัขมาปล่อย มีการขยายพันธุ์สุนัขเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่พักอาศัย หอพักบุคลากร หอพักนักศึกษา รวมถึงคณะ/สำนัก/ หน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะของนักศึกษา บุคลากร  และบุคคลทั่วไปที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย 

            ในปีงบประมาณ 2563  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการสำรวจจำนวนสุนัขชุมชนในทุกพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ  พบว่ามีสุนัขที่ยังไม่ได้ดำเนินการควบคุมทำหมัน และฉีดยาป้องโรคพิษสุนัขบ้า  ประมาณ 64  ตัว โดย สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์  และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จะได้ดำเนินการในการควบคุมทำหมัน และฉีดยาป้องโรคพิษสุนัขบ้า และ จัดทำโรงเรือนสำหรับให้อาหารสุนัขตามเวลา ให้แล้วเสร็จในช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตของประชาคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว