หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-๑๙ ฉบับที่ ๗


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 25 มีนาคม 2563 , 15:34:39     (อ่าน 2,327 ครั้ง)  


 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
(ฉบับที่ ๗) : ปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home)

เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
__________

          ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีแนวโน้ม ที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้น เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาด และลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ต่อผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามนโยบาย
และประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการป้องกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๗ มาตรการเกี่ยวกับการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

ข้อ ๑ มาตรการด้านอาคารสถานที่

๑.๑ ให้ปิดอาคารทำการของมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว (Lockdown) ยกเว้น อาคารที่มีภารกิจจำเป็นต้องใช้ประสานงาน อำนวยการ และให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรหรือประชาชน คือ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักงานไร่ฝึกฯ อาคารคณะ/วิทยาลัย/สำนักที่มีส่วนที่ตั้งของสำนักงานเลขานุการ

๑.๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หน่วยงานใดประสงค์จะเปิดทำการอาคารนอกเหนือจากข้อ ๑.๑
ให้เสนอเหตุผลและความจำเป็นต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑.๓ ในกรณีที่มีการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการ ให้บุคลากรบันทึกเวลาการปฏิบัติงานปกติ
และก่อนเข้าอาคารต้องผ่านจุดคัดกรองตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

๑.๔ นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่จะเข้าออกอาคาร ต้องผ่านจุดคัดกรองตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

๑.๕ ให้หน่วยงานจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย
๒ เมตร พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อาทิ เจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ เป็นต้น

๑.๖ ให้ห้องอาหารในสถานปฏิบัติการโรงแรม ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย ให้บริการแบบซื้อกลับบ้าน (Take Away) แทนการรับประทานในพื้นที่บริการ

๑.๗ มหาวิทยาลัยจะควบคุมการเข้าออก โดยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ตรวจยานพาหนะและบุคคล ระหว่างเวลา ๒๑.๐๐-๐๕.๐๐ น.

๑.๘ ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เป็นผู้พักอาศัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย เข้าพักในอาคารที่พักอาศัยของบุคลากร

 

ข้อ ๒ มาตรการด้านการทำงานนอกสถานที่ตั้ง

          ๒.๑ ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/วิทยาลัย/สำนัก หัวหน้าสำนักงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า มาปฏิบัติงานตามปกติ หากมีเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ ให้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป

          ๒.๒ ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานพิจารณากำหนดลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง จากงาน ที่ต้องปฏิบัติภายในหน่วยงานในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานในที่ตั้งให้น้อยที่สุด

          ๒.๓ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานวางแผน มอบหมาย กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลงานในแต่ละวันอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ

๒.๔ ให้ผู้บริหารทุกหน่วยงาน จัดให้มีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสาร ประชุมออนไลน์หรือสั่งการใด ๆ ได้ตลอดเวลา

๒.๕ ให้ถือว่าที่พักอาศัยโดยปกติของบุคลากรเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน และเวลาปฏิบัติราชการปกติเป็นเวลาปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยมีราชการจำเป็นเร่งด่วน ให้ผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งให้บุคลากรกลับมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยได้

๒.๖ ในระหว่างปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ให้ลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบ Data Management System (DMS) หัวข้อ “การลงเวลาปฏิบัติงาน” แล้วบันทึกเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละวัน

๒.๗ ในกรณีที่บุคลากรมีความประสงค์จะลาในทุกกรณีในช่วงที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (Online) และให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลประวัติการลาในระบบบริหารงานบุคคล

 

ข้อ ๓ มาตรการอื่น ๆ

๓.๑ ให้บุคลากรทุกคนหลีกเลี่ยงพื้นที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ในกรณีที่มีความเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว
ให้บุคลากรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด

๓.๒ ให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา )

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี