หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ประกาศ ฉบับที่ ๕ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 17 มีนาคม 2563 , 22:42:32     (อ่าน 1,339 ครั้ง)  


           ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙(COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๕) ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น

             มหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งประกาศฉบับดังกล่าวข้างต้นมายังส่วนราชการ ส่วนงานภายในบุคลากร และนักศึกษา เพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตามรายละเอียด ดังนี้

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
(ฉบับที่ ๕)

             ตามที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

             ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาด ลดความตื่นตระหนกของคนในสังคม และสร้างความเชื่อมั่นโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๓) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพิ่มเติม ดังนี้

             ๑. การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

             ๑.๑ การจัดการเรียนการสอนนอกปฏิทินการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ให้คณะ/วิทยาลัย ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากปกติ เป็นแบบออนไลน์ (online) ทั้งหมด ยกเว้นบางหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี โดยให้บริหารจัดการให้สามารถเรียนและปฏิบัติการที่บ้านให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้มอบหมายให้คณบดี เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

             ๑.๒ การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาเปิดเฉพาะรายวิชาที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ หรือรายวิชาต่อเนื่องเท่านั้น โดยให้ปรับเปลี่ยนเป็นการสอนแบบออนไลน์ (online) ทั้งหมด

             ๑.๓ ปรับรูปแบบการวัดผลและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทดแทน
การดำเนินการแบบเดิม โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ (online)ที่ได้ดำเนินการ

             ๑.๔ การฝึกงานทุกรูปแบบ มอบหมายให้คณบดีพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดเวลา
หรือปรับรูปแบบกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม หรือกำหนดรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะอื่นทดแทน โดยให้คณบดีพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ นักศึกษาและผู้ปกครองตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นสำคัญ

            กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาฝึกงาน หรือปรับรูปแบบกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้ ให้คณบดีแจ้งนักศึกษาให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามประกาศมหาวิทยาลัยและประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด และให้คณะ/วิทยาลัย ประสานไปยังสถานที่ฝึกงานเพื่อกำหนดให้มีดูแล และมีมาตรการความปลอดภัยสูงสุดสำหรับนักศึกษา ในระหว่างการฝึกงานหากนักศึกษาพบว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้นักศึกษาแจ้งกลับมายังคณะ/วิทยาลัย เพื่อขอยกเลิกการฝึกงานได้ โดยให้คณะ/วิทยาลัย ดำเนินการตามข้อ ๑.๔ ต่อไป

            ๒. การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓

             ๒.๑ สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

             ๒.๒ ให้คณะ/วิทยาลัย เตรียมความพร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) ทุกรายวิชา สำหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และดำเนินการซักซ้อมระบบ
การเรียนการสอนดังกล่าว เพื่อให้พร้อมใช้งานเมื่อเปิดภาคการศึกษา

            ๓. ภารกิจด้านอื่นที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน

             ๓.๑ การจัดโครงการหรือกิจกรรม ให้มหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/วิทยาลัย หรือหน่วยงานภายใน พิจารณายกเลิก หรือเลื่อนการจัดโครงการหรือกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรที่มีความเสี่ยงและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก หากมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถยกเลิก
หรือเลื่อนได้ ให้ผู้จัดโครงการหรือกิจกรรม จัดทำแผนมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดโครงการหรือกิจกรรม

             ๓.๒ การจัดการประชุมต่าง ๆ ให้พิจารณาใช้รูปแบบออนไลน์ (Online)ให้มากที่สุด

             ๓.๓ ให้สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์ (Online)รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ

             นอกจากนี้ ให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามแนวทางและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

             จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓

 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา )

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2