หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ม.อุบลฯ จัดอบรมการรับมือกฎหมายดิจิทัล สนองยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 12 มีนาคม 2563 , 10:18:52     (อ่าน 754 ครั้ง)  


               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดโครงการอบรม เรื่อง "การรับมือกฎหมายดิจิทัล" โดยรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีเป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์  สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กล่าวรายงาน โดยมี อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ชุดกฎหมายด้านดิจิทัลต่างๆ ซึ่งมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์  สุริยา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกล่าวว่า การจัดโครงการอบรม "การรับมือกฎหมายดิจิทัล" ในครั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ และชุดกฎหมายด้านดิจิทัล และสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบ เตรียมพร้อมรับมือ และปรับเปลี่ยนระบบต่างๆภายในองค์กร เพื่อรองรับพระราชบัญญัติ ชุดกฎหมายด้านดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศไม่ให้ถูกก้าวล่วงจากการกระทำที่ไม่พึงประสงค์

              การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในทุกภาคส่วนขององค์กรอย่างเหมาะสม รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้องค์กรปรับตัวในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และชุดกฎหมายดิจิทัลต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีกฎหมายดิจิทัลจำนวนมาก ที่องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น พรบ.การกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พรบ.ธุรกรรมทางส่วนบุคคล เป็นต้น

             นับเป็นหนึ่งกิจกรรม ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ ในด้านการพัฒนาประเทศสู่ Digital Thailand ต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว