หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สุดยอดแห่งนักศึกษา ม.อุบลฯเชิดชูเกียรติพลเมืองมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 9 มีนาคม 2563 , 22:30:10     (อ่าน 804 ครั้ง)  


               สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเชิดชูเกียรติพลเมืองมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน และนายกิตติศักดิ์  เคนบุบผา ประธานสภานักศึกษากล่าวรายงาน โดยจัดให้มีพิธีมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ถ้วยรางวัล และเกียรติบัตรกันเกราทองเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัล มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ  โรงละครคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563ที่ผ่านมา

                ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า โครงการเชิดชูเกียรติพลเมืองมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติ แสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้แก่ ผู้นำนักศึกษา นักศึกษาที่สร้างผลงานและชื่อเสียง ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านวิชาการและวิชาชีพและจิตอาสา ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ตลอดจนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เป็นต้น ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 139 คน แบ่งเป็นประเภทบุคคลและประเภททีม แบ่งรางวัลออกเป็น 14 ประเภท  ได้แก่

         1. โล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้นำนักศึกษาทั้งส่วนกลางและระดับคณะ จำนวน 23 คน

         2. รางวัลกันเกราทอง เกียรติบัตรกันเกราทอง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน 64 คน

        3. รางวัลกันเกราเงิน เกียรติบัตรกันเกราเงิน  สำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค จำนวน 30 คน

        4. รางวัล UBU Outstanding Student Club Award ชมรมดีเด่น  ได้แก่ ชมรมอาสากู้ชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

       5. รางวัล UBU Outstanding Volunteer Award สุดยอดนักจิตอาสา ได้แก่ นางสาวกนกลักษณ์  ตาดไธสง นายตะวัน  บุญสงค์

      6. รางวัล UBU Student Leader Award สุดยอดผู้นำนักศึกษา   ได้แก่ นายตะวัน  บุญสงค์

      7. รางวัลUBU Outstanding Academic Record Award สุดยอดเรียนดี นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของแต่ละคณะ จำนวน 11 คน

      8. รางวัลUBU Volunteer Award คณะจิตอาสายอดเยี่ยม ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์

      9. รางวัล UBU Blood Donation Award คณะใจบุญ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ 

      10. รางวัลUBU Creative Freshmen Welcome Ceremony Award   คณะรับน้องใหม่สร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์

       11. รางวัลUBU Celebrity Award คณะที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ 

       12. รางวัล UBU Safety Riding Award คณะยอดเยี่ยมสวมหมวกนิรภัย ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์

       13. รางวัล UBU Discipline Award คณะคุณธรรม ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

        14. รางวัล คณะที่มีร้อยละของนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา สูงกว่าร้อยละ 70  ได้แก่ สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับตัวแทนนักศึกษา ทุกคณะ ทุกระดับ ที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่ในการเรียน และการทำกิจกรรม ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงาน สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสถาบัน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง หรือผู้สนใจเข้าศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อสำเร็จการศึกษา ทุกคนเป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ

ลิ้งค์โหลดภาพถ่ายทั้งหมด https://drive.google.com/drive/folders/1TuIhC4uDujzuDYtXOPd4z6Gvd6WHDdoL?usp=sharing

 

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1