หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง) รุ่นที่ 1 แก่ผู้สำเร็จการอบรม


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 9 มีนาคม 2563 , 14:14:09     (อ่าน 1,342 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง) รุ่นที่ 1 แก่ผู้สำเร็จการอบรม

             วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะนิติศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง) รุ่นที่ 1 แก่ผู้สำเร็จการอบรม ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวให้โอวาท และมอบประกาศนียบัตร พร้อมนี้ทางคณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีการ เสวนาในหัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักกฎหมายปกครอง โดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ท่านสมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าศาลปกครองสูงสุด ท่านอนน์ อดิเรกสมบัติ อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี ท่านหัสฎี ศรีวิเชียร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี และนายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

           ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 1 โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 จนถึงเดือนมกราคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 47 คน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะเผยแพร่และพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมาย และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จนถึงระดับที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจในหน่วยงานหรือองค์กรของตน จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ย่อมเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนในสาขาวิชาการที่มีลักษณะเฉพาะ คือ กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นนักกฎหมายปกครอง

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ผ่านหลักสูตรอบรมในครั้งนี้ จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ พัฒนาและอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ก่อให้เกิดบรรทัดฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน และสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะภายใต้หลักนิติธรรม

เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ -ภาพ/ข่าว