หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สำนักวิทยบริการ ม.อุบลฯ จัดอบรม สำนักงานสีเขียว (Green Office)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 5 มีนาคม 2563 , 15:31:56     (อ่าน 1,023 ครั้ง)  


สำนักวิทยบริการ ม.อุบลฯ จัดอบรม สำนักงานสีเขียว (Green Office)

--------------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรม“สำนักงานสีเขียว” Green Office ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพงศ์  สุริยา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -2567) ยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 4 ของสำนักวิทยบริการ ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม (Sustainable and Green Office) จึงให้ความสำคัญกับการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และระบบการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ในองค์กร เนื่องจากสำนักวิทยบริการได้รับเข้าร่วมโครงการห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในปี  พ.ศ. 2561 และได้รับการตรวจประเมินในระดับ ดีมาก และเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในปี พ.ศ. 2562 และได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ได้รับรางวัลโล่ทอง ซึ่งทำให้สำนักวิทยบริการมีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนักที่ดีในให้แก่บุคลากร ให้มีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ต่อสังคม ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ มีความปลอดภัย ในการใช้ทรัพยากรต่อไป  สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม  อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว” โดยมีเนื้อหา หมวดที่ 1 นโยบายวงแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และหมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง และช่วงท้ายเป็นการตอบข้อซักถามของผู้เข้ารับการอบรม

----------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว