หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2563 การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 , 02:25:14     (อ่าน 849 ครั้ง)  


คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดงานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ประจำปี 2563

การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล

------------------------------------

          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติThe 12th Annual Conference of North Eastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era: การปฏิวัติวิชาชีพเภสัชกรรมในยุคดิจิตัล ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 3 สภาบัน ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก ในระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดและ ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า นักวิจัยและผู้สนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิจัยและนำเสนอผลงาน รวมทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือในงานวิจัยระหว่างสถาบันในระดับภูมิภาคและยกระดับคุณภาพของผลงาน ในสาขาเภสัชศาสตร์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมนิสิตนักศึกษาผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างแนวคิดในการทำงานในโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นต่อวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต และเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะด้านการวิจัย และได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.ชัยวัฒน์  คณิตวรานันท์ Pharmacy Automation Director บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด และ ภก.วิรุณ  เวชศิริ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม บริษัท ARINCARE จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การนำ AI มาใช้ในงานเภสัชกรรม และผลกระทบต่อบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรรม”ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ พิธีเชิดชูเกียรติ “เภสัชกรคนดีศรีอีสาน” ประจำปี 2563  พิธีมอบโล่รางวัลนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิราพร  ลิ้มปานานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ได้แก่ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวข้อ “ความพร้อมของวิชาชีพเภสัชกรรมในระบบสาธารณสุขยุคดิจิตัล” และการเสวนา หัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จ กลเม็ดของเภสัชยุคใหม่” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ภก.ก้องเกียรติ  สำอางศรี ภญ.ปริศนา  ตั้งสิน ภญ.สิรีธร  ลีห์อร่ามวัฒน์ (น้องบิ๊นท์) และภก.ภูเบศร์  นิลาทะวงศ์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้นเป็นการประกาศและมอบรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ และพิธีส่งมอบงานประชุมครั้งต่อไปให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป

          ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่ทราบทั่วกันว่าเป็นยุคดิจิทัล เทคโนโลยีมีความก้าวหน้า และปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วน ซึ่งมีผลกระทบและมีความท้าทายต่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง ที่เป็นผู้บริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนตั้งแต่การคิดค้นตัวยา ผลิตและควบคุมคุณภาพยา จนถึงการส่งมอบยาที่มีความปลอดภัยถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้เภสัชกรในยุคดิจิทัลยังมีการดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Start up in Health Care Product) อย่างแพร่หลาย มีการนำเทคโนโลยีมารใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวและรู้เท่าทันเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดได้ว่าเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการในครั้งนี้และ ท่านผู้ร่วมโครงการจะได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานบริการด้านเภสัชกรรมในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว