หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯจัดประชุมวิชาการ ครบรอบ1ทศวรรษ บทบาทพยาบาล : ความท้าทายในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 , 16:17:58     (อ่าน 798 ครั้ง)  


            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการ ครบรอบ 1 ทศวรรษ เรื่อง บทบาทพยาบาล : ความท้าทายในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน กำหนดให้มีกิจกรรม การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ และการอภิปราย “จริยธรรมวิชาชีพพยาบาลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งได้รับความสนใจผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการการนำเสนอวิจัยฯ จำนวน 24 เรื่อง ประเภทนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ณ ห้องปชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า ปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 10 ปีในการก่อตั้ง ในโอกาสสำคัญนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงจัดการประชุมวิชาการขึ้น รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงาน กำหนดให้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสภาการพยาบาลกับพยาบาลวิชาชีพในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ กรรมการสภาการพยาบาล อดีตนายกสภาการพยาบาล การบรรยายพิเศษ เรื่อง พยาบาลกับ big dataโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการอภิปรายเรื่อง จริยธรรมวิชาชีพพยาบาลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณศศิธร ชำนาญผล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและหัวหน้าพยาบาลกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

            สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ จำนวน 24 เรื่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท ผลงานที่ได้รับรางวัล  ดังนี้

ประเภทนักศึกษา

            รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาแอปพลิเคชันนับลูกดิ้น Application for Fetal counting movement โดย พิชชาอร ดีสี, พิมลวรรณ กัลยาพงษ์, มัลลิกา  ปิริมา, มิ่งขวัญ ไวยพันธ์, ยุวธิดา โสนะจิตร, รักษ์สุดา  ทวีธง, รุ่งกาญจน์ น้ำพุ, ลภัสรดา คูณภาค, วนัชพร ยานแก้ว, จงลักษณ์ ทวีแก้ว  สังกัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักศึกษาพยาบาล โดย พรนภัส อัฐทอง, กนิษฐา  ธรรมปัทม์, กฤษติยา บุญเนตร, เกษศิรินทร์ เกตุแสง, เสาวลักษณ์  แก้วสด, อายลัดดา ธรรมปัต, จุฬามาศ  มากวิลัย, อมรรัตน์ นธะสนธิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แอปพลิเคชันการประเมินระดับการรับรู้สติของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองในนักศึกษาพยาบาลโดย อดิภา สี่แสน, อธิบดี เชื้อพันธ์, อภิญญา การินทร์, อมรา ศรีเนตร, อรทัย ทองปาน, อ๋อมแอ๋ม ชุมมวล, อาริยา บุตรวาปี, และ สุเพียร โภคทิพย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

ประเภทบุคคลทั่วไป

             รางวัลชนะเลิศพัฒนาแนวทางการป้องกันและดูแลภาวะพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยสูงอายุโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  โดย ภูมรินทร์  จวนสาง, ลีต้า  อาษาวิเศษ,   สุดารัตน์ เรียบเลิศหิรัญ, พรสวรรค์  ธุระอบ, โศชิญาภา  พูลพันธ์, ฑิสิญา  อ่อนละมุล, ธนิตย์ รุ่งเรือง, และจารุณี สรีสอน สังกัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยสูงอายุแผลผ่าตัดหน้าท้องแยกและติดเชื้อ โดยการทำแผลแบบ Vacuum dressing ร่วมกับการประยุกต์ใช้ 7 Aspect Model of Care: กรณีศึกษา โดยลีต้า อาษาวิเศษ, กฤษณา  สอนถม, นิตยา  ยุตะวัน, จารุณี ศรีสอน, ชนัญญกร พลเหี้ยมหาญ, จรัญญา สุวรรณ, สรินทรา  บัวจันทร์, ศิรินภา กางกั้น, ตติยาพร กันยา, และนรากร เวฬุวนาลักษณ์ สังกัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันของหลอดเลือดดำในผู้ป่วยกระดูกหักรอบข้อสะโพก (Fx. Around the hip) ปิยดา เคียง, ธนิตย์ รุ่งเรือง, วาสนา แก้วอุทัย สังกัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว