หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้และการเตรียมน้ำกรดที่ถูกต้องเพื่อผลิตยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 , 15:32:00     (อ่าน 803 ครั้ง)  


สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้และการเตรียมน้ำกรดที่ถูกต้องเพื่อผลิตยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพ

----------------------------------------

          เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางนาจะหลวย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์กองทุนสวนยางนาจะหลวย จำกัด ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีในเรื่องของการใช้และวิธีการเตรียมน้ำกรดที่ถูกต้องสำหรับนำไปผลิตยางก้อนถ้วยให้มีคุณภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ชัยวุฒิ  วัดจัง และ ดร.ศันศนีย์  ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับการอบรมครั้งนี้ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการใช้น้ำกรดในการผลิตยางก้อนถ้วย การสาธิตวิธีการเตรียมน้ำกรดให้ได้ความเข้มข้นตามที่ต้องการพร้อมใช้งานโดยใช้อุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการ และนอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายกรวิช  แก้วดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องผสมน้ำกรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องผสมน้ำกรดฟอร์มิกอัตโนมัตินี้เป็นผลงานวิจัยบูรณาการ ร่วมกันระหว่างสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในการเตรียมน้ำกรดฟอร์มิกที่มีความข้มข้นสูงให้พร้อมใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของกลุ่มเกษตรกร และเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางหันมาใช้กรดฟอร์มิกแทนการใช้กรดซัลฟูริก หรือกรดชนิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของการทำยางก้อนถ้วย ที่เดิมไม่สะดวกและราคาสูงเกิดความยุ่งยากในการเตรียมน้ำกรดใช้เอง และทำให้เกิดอาการแพ้กรดฟอร์มิก ซึ่งจะมีความระคายเคืองตามบริเวณผิวหนังด้วย

          ว่าที่ร้อยตรี ฉลาด  บุญล้น ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางนาจะหลวย กล่าวว่า สำหรับสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิก โดยมีภารกิจสำคัญคือ รวบรวมยางก้อนถ้วยจากสมาชิกสหกรณ์ชาวสวนยาง สร้างสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้  แต่ในขณะนี้ ราคายางตกต่ำ มีการแข่งขันทางการค้าสูง และมีสมาชิกสหกรณ์บางส่วนยังไม่เข้าใจถึงวิธีการเตรียมน้ำกรดส่งผลให้ยางก้อนถ้วยไม่ได้คุณภาพตามที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ ด้วยสาเหตุนี้ทำให้กลุ่มสมาชิกไม่สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้ ทางสหกรณ์จึงได้มีแนวคิดในการจัดการอบรม และต้องขอขอบคุณทีมวิทยากร และน้อง ๆ นักศึกษาที่ให้เกียรติกับชาวสหกรณ์กองทุนสวนยางนาจะหลวยที่ทุกท่านลงพื้นที่มาให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทาง และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรชาวสวนยางครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

---------------------------------------

ดร.ศันศนีย์  ศรีจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว