หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ดร.คำล่า มุสิกา อจ.ม.อุบล ฯ รับรางวัล นาคราช เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 2562


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 19 ธันวาคม 2562 , 09:39:41     (อ่าน 1,185 ครั้ง)  


ดร.คำล่า มุสิกา อจ.ม.อุบล ฯ รับรางวัล นาคราช เชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสาน

และ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 2562

                วันที่ 9 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบรางวัล “นาคราช” งานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้เข้าร่วม จำนวน 18 รางวัล ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

               ทั้งนี้ ดร.คำล่า มุสิกา อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล นาคราช เชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีผลงานเด่นทางวัฒนธรรม สาขาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ทั้งนี้ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มุ่งที่จะให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา เกิดจิตสำนึกที่ดีเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น รวมทั้งศิลปินผู้สืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ของชาวอีสาน เพื่อเป็นการทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ต่อกิจการทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน อันจะก่อให้เกิดความรู้สึกหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งจะเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติสืบไป