หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยเครือข่าย สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 22


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 18 ธันวาคม 2562 , 09:01:18     (อ่าน 796 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยเครือข่าย

สัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 22

--------------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด และ ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้ฯ ครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับรูปแบบการจัดสัมมนาช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย รองศาสตราจารย์รังสรรค์  เนียมสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบรรยายพิเศษ หัวข้อ VUCA world และการปรับตัวของอุดมศึกษา โดยใช้ KM as Learning Tool” โดยศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ : หลักการแนวคิดและทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทย” โดย ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มการพัฒนา successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา กลุ่มเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน กลุ่มเทคนิคการสอนแบบ Active Learning และกลุ่มเทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากนั้นเป็นการสรุปประเด็นในแต่ละกลุ่ม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร รองศาสตราจารย์กัลณกา  สาธิตธาดา และรองศาสตราจารย์จิตเจริญ  ไชยาคำ วิทยากรประจำกลุ่มบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทาง ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในงานประจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากนั้น ดร.ฐิติเดช  ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีปิด มอบเกียรติบัตรให้แก่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการสัมมนา และส่งมอบธงเจ้าภาพให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาฯ ครั้งที่ 23 ต่อไป

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM และท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมการสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างมาก สำหรับความรู้ เป็นเรื่องที่สำคัญ และการที่จะเก็บความรู้ในตัวบุคคลนั้น ๆ เพื่อให้ดำรงอยู่คู่กับองค์กรนั้นมีความสำคัญยิ่งกว่า มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง “การจัดการความรู้” จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพัฒนามหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะ ความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาในตัวของบุคคล และมีการถ่ายทอดและถอดเป็นแนวปฏิบัติเป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบันรวมถึงการมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร จึงได้มีการจัดทำเครือข่ายการเรียนรู้เกิดขึ้น จนถึงครั้งที่ 22 นับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และหวังว่าทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะได้รับประโยชน์และความรู้เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

https://drive.google.com/drive/folders/1H7U_8ZiC30nlZqlFF1-wAMhRpwQCl4co

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว