หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 ธันวาคม 2562 , 16:50:16     (อ่าน 951 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมกับ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร พร้อมเป็นเจ้าภาพ

จัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น

และการประชุมวิชาการThailand – Japan Student ICT Fair (TJ-SIF 2019)

----------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร และศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น และการประชุมวิชาการThailand – Japan Student ICT Fair (TJ-SIF 2019)ในระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยมี ทีมนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผนึกกำลังลงพื้นที่ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการจัดงานครั้งนี้ นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีมนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจาก 4 คณะลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้คำปรึกษาในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่เป็นมาตรฐานของการเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ในการจัดเวทีให้นักเรียนไทย ครู และผู้บริหาร แสดงศักยภาพและความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และ ICTร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น และเพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานวิชาการ และโครงงานวิทยาศาสตร์และ ICT ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้มีคุณภาพระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

          นายชาตรี  ประดุจชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร กล่าวว่า สำหรับการจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่น และการประชุมวิชาการThailand – Japan Student ICT Fair (TJ-SIF 2019) ครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สพฐ.  ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Students ICT Fair 2016(TJ–SIF2016) ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ ICT ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ผลจากการจัดการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างมากในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์และ ICTโดยมีการนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น และในปีพุทธศักราช 2562 ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สพฐ. จึงจัดให้มีโครงการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Students ICT Fair 2019(TJ - SIF 2019) ในระหว่างวันที่ 19- 23ธันวาคม 2562ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือและเปิดโอกาสให้โรงเรียนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงงาน ICT ร่วมกันภายในงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านไอซีทีของนักเรียนไทยและนักเรียนญี่ปุ่นที่จัดขึ้นในครั้งนี้ และขอขอบคุณนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนน้อง ๆ นักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการเป็นพี่เลี้ยงช่วยให้การเตรียมความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดงานทุกประการ 

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/ภาพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน TJ – SIF 2019