หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            พิธีปิดการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 8 ธันวาคม 2562 , 11:53:56     (อ่าน 1,387 ครั้ง)  


พิธีปิดการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

              วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกมันปลา ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวปิดการอบรม โดยเริ่มเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 จนถึงปัจจุบัน ที่มีการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 มีระยะเวลาดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดการอบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จำนวน 17 รายวิชา รวม 34 หน่วยกิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือดูแลผู้รับบริการทั้งในภาวะปกติ และภาวะเจ็บป่วย ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีเมตตา มีความรับผิดชอบ และเป็นพลเมืองที่ดี ภายใต้การควบคุมกำกับของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองศรีไค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด และโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 10 ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การประสานงานในพื้นที่ รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 16 คน

            ทั้งนี้  ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุรวมทั้งมีผู้ที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้รับบริการที่มีโรคเรื้องรังจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตบุคลากรไปดูแลสุขภาพประชากรในทุกพื้นที่ทั้งพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล รวมทั้งได้รับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน