หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ สรุปความคืบหน้าเวทีคืนข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 6 ธันวาคม 2562 , 15:20:51     (อ่าน 769 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ สรุปความคืบหน้าเวทีคืนข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร”

----------------------------------------------

            เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมสรุปความคืบหน้าเวทีคืนข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ“นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร” ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประชา  กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธาน กล่าวต้อนรับ ทีมนักวิจัย และผู้ร่วมการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการและ ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหารโครงการ กล่าวถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนอง การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในมิติเศรษฐกิจและอาชีพ ภายใต้ประเด็น “นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย” และเพื่อพัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาระบบสนับสนุนที่เอื้อให้เกิดการเติบโตของการทำงานวิจัยรับใช้พื้นที่ หรือสังคมของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง

          ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหารโครงการ กล่าวว่า สำหรับโครงการ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัยครบวงจร” ได้รับทุนวิจัยแบบบูรณาการในประเด็น “ห่วงโซ่คุณค่าสำหรับการบริหารจัดการตลาดสด” จำนวน 8 โครงการ และได้เริ่มดำเนินโครงการวิจัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มาจนถึงปัจจุบันและได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในตลาดเทศบาล 3 และตลาดดอนกลาง รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดเทศบาล 3 และตลาดดอนกลาง พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาด เพื่อให้ตลาดทั้ง 2 แห่งเป็นต้นแบบตลาดอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานี ตามแผนการดำเนินงานรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา โครงการกำหนดให้มีเวทีคืนข้อมูล เพื่อคืนข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการวิจัยแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนการวิจัย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย คือ เป็นต้นแบบตลาดอาหารปลอดภัยของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลจากการดำเนินงานวิจัยที่ผ่านมาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนการวิจัยของนักวิจัย ณ ตลาดเทศบาล 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้ ด้านการศึกษา และพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตลาด นักวิจัยได้ทำการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน GMP สำหรับผู้ค้า และผู้ดูแลตลาด ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานีและผู้ประกอบการในตลาด มีการจัดทำเครื่องมือสำหรับผู้บริหารตลาด (Dashboard) เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เป็นปัจจุบันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความครบถ้วนของข้อมูล นอกจากนี้ยังได้ศึกษาและหาแนวทางเพื่อลดปริมาณขยะและของเสียให้พื้นที่ 3 วิธี คือ 1. สร้างระบบการจัดการขยะแบบแยกยะ 2. กำหนดมาตรการส่งเสริมการลดขยะ และ 3. การใช้ขยะอินทรีย์เพื่อเลี้ยงไส้เดือน สำหรับการทำงานในพื้นที่ชุมชนการวิจัย โดยนักวิจัยได้ลงพื้นที่พูดคุย อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ค้นหาอาสาสมัครเพื่อร่วมเป็นตัวแทนแผงขายต้นแบบในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP มีการพัฒนาและปรับปรุงแผงจำหน่ายสินค้าให้มีมาตรฐานมากขึ้น เช่น มีการติดตั้งป้ายราคาที่ชัดเจน มีการจัดวางสินค้าให้น่าสนใจและดึงดูดลูกค้า และในส่วนของการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยนักวิจัยทำการศึกษาปัจจัยทางการตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านผู้ให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อม ด้านกระบวนการ ด้านสถานที่ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ร่วมกับการศึกษาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรที่นำมาจำหนายในพื้นที่ชุมชนการวิจัย นอกจากนี้นักวิจัยยังได้ศึกษาและออกแบบผังสำหรับจัดพื้นที่ในการจำหน่ายส้นค้า ผ่านแนวคิด 4 ประเด็น ได้แก่ 1.ตามหลักเกณฑ์ GMP 2. ตามความต้องการของผู้ดูแลตลาด 3. ตามความต้องของผู้บริโภค และ 4. ตามทัศนียภาพ

------------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว