หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ภาพกิจกรรมการประชุมประเมินแผนงานวิจัย ด้าน Bioeconomy เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปี 2564


โพสต์โดย : ศุภชัย บุญเฉลียว     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 , 15:51:43     (อ่าน 1,086 ครั้ง)  


การประชุมประเมินแผนงานวิจัย ด้าน Bioeconomy เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุม U3 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

-------------------------

          ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดทำแผนงานวิจัย ในประเด็นการวิจัยด้าน Bioeconomy เพื่อเสนอของบประมาณวิจัยในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 นั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีนโยบายประเมินแผนงานวิจัย โดยให้ผู้เสนอแผนงานวิจัยมานำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถส่งผลกระทบต่อพื้นที่และตอบโจทย์แผนการพัฒนาประเทศ

          โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  • ศ.ดร.ภญ. มาลิน อังสุรังษี  ส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
  • รศ.ดร. กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • นางสุคนธ์ทิพย์ สินวิวัฒนกุล  หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
  • ดร.วรชาติ ดุลยเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูลเลเซีย อะกริฟลูอิด จำกัด
  • นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัด

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่นักวิจัยที่มานำเสนองานวิจัย