หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯประชุมเตรียมงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 13 รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 , 09:39:31     (อ่าน 1,083 ครั้ง)  


             เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงาน ในการเตรียมการจัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ โดยรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม  และ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินงานและกิจกรรมในงาน ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ปี 2563  คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดงานงานเกษตรอีสานใต้  นับเป็นครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระกรวงเกษตรและสหกรณ์  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดงาน นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหน่วยงานส่วนราชการ เอกชนทางการเกษตร เกษตรกรและผู้สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ “ศาสตร์พระราชา” สามารถน้อมนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และผลกระทบทางธรรมชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคง ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนและประเทศชาติ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้มีการแสดงนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ นิทรรศการสัตว์เลี้ยงสวยงาม สัตว์เศรษฐกิจ ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปแบบ/โมเดลเพื่อการเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ เกษตรกรรมยั่งยืน การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของบริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง วัสดุและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการเกษตร ไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงสินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดผลผลิตและ การแข่งขันทักษะทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน เป็นต้น

           นับเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการที่เข้มแข็งของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว