หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสต์โดย : นิตยศรี วงศ์สุวรรณ     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 , 09:35:10     (อ่าน 724 ครั้ง)  


สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนา

เรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย” รุ่นที่ 3

วันพุธที่  6  พฤศจิกายน  2562    ณ ห้องประชุม SC 138  คณะวิทยาศาสตร์

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง “ตอบชัดทุกคำถาม มาตรฐานงานวิจัย”  รุ่นที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจการขอรับการพิจารณามาตรฐานงานวิจัยทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย

1) มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  นำเสวนาโดย ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย    ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2) มาตรฐานการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นำเสวนาโดย ผศ.ดร.ปรีชา  บุญจูง  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3) มาตรฐานงานวิจัยทางชีวภาพ  นำเสวนาโดย  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล   ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

            ทั้งนี้ ดร.สุรสิทธิ์  สุทธิคำภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการในนามผู้แทนคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะวิทยากรที่ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย ในการดำเนินการวิจัยให้ได้มาตรฐานระดับสากลต่อไป