หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดอบรมการสร้างงานวิจัยท้องถิ่นสู่นานาชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 28 ตุลาคม 2562 , 11:20:45     (อ่าน 902 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดอบรมการสร้างงานวิจัยท้องถิ่นสู่นานาชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา

           วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมการสร้างงานวิจัยท้องถิ่นสู่นานาชาติ โดยมี  ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ศรีภา  จาก คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยา ผู้มีผลงาน “ละว้าโมเดล” ที่ได้รับการยอมรับจาก สำนักงานองค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2556 ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติยศสารสิน ประจำปี 2555 และผู้ผลักดันโรคพยาธิใบไม้ตับเข้าไปอยู่ในบัญชีโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยขององค์การอนามัยโลกได้สำเร็จ

          ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ในการพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากท่านวิทยากร ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยการมีส่วนร่วมกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จนกระทั่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบของคนในชุมชนและยกระดับเป็นต้นแบบในด้านการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับของกระทรวงสาธารณสุขและขยายผลไปสู่ประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย 

          โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม 70 ท่าน ทั้งนักวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้ารับการอบรม จะได้เก็บเกี่ยวข้อคิดและประสบการณ์อันดี จากท่านวิทยากร นำไปใช้ในการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของท่านต่อไป