หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นักศึกษา ม.อุบลฯผลงานวิจัยเด่น 1 ใน 6 ผลงาน สกสว.คัดเลือกนำเสนองานประชุมวิชาการระดับชาติ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 18 ตุลาคม 2562 , 21:22:10     (อ่าน 900 ครั้ง)  


         ผลงานนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวกาญจนา คุณพาที ผ่านการคัดเลือก 1 ใน 6 ผลงานวิจัยเด่น ที่ สกสว. นำเสนองานประชุมวิชาการระดับ บัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562 (TSRI Congress 2019)  ผลงานวิจัย : เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับระบบการไหลอัตโนมัติสำหรับตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชในผัก ปัจจุบัน นางสาวกาญจนา คุณพาที กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย    โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สำเภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          นางสาวกาญจนา คุณพาที นักวิจัย กล่าวสรุปงานวิจัยว่าปัญหาการปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืชในพืชผักและผลไม้เกิดจากเกษตรกรต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งประชาชนยังนิยมบริโภคผักหรือผลไม้ที่มีลักษณะสวยงามสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมีดังกล่าวในการทำเกษตรกรรม เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีใช้สารกำจัดศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก จึงทำให้มีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในพืชผักผลไม้ จึงเป็นที่มีของงานวิจัยที่ต้องการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในพืชผักให้รวดเร็วและถูกต้อง โดยพัฒนาเซนเซอร์ให้ตรวจวัดได้ง่าย รวดเร็ว และให้สภาพไวสูง อาศัยการนำวัสดุนาโนคอมโพสิต (Nanocomposite) มาใช้ปรับปรุงขั้วไฟฟ้าพิมพ์สกรีนคาร์บอน (Screen-printed electrode) เพื่อทำเป็นเซนเซอร์ตรวจวัด สามารถเพิ่มความไวในการวิเคราะห์ ทำการตรวจวัดร่วมกับระบบการไหลอัตโนมัติ (Flow injection analysis system, FIA)จึงทำให้วัดตัวอย่างได้เร็ว จากการทำวิจัยพบว่า เซนเซอร์ชนิดใหม่นี้ให้สภาพไวในการวิเคราะห์สูง สามารถตรวจวัดปริมาณสารกำจัดศตรูพืชที่ระดับต่ำๆได้ (9 นาโนโมลาร์) มีความแม่นยำและความถูกต้อง ราคาถูก ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน และสามารถนำไปวิเคราะห์ภาคสนามได้ กล่าวโดยสรุป เซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นอีกทางเลือกในการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชในพืชผักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2