หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 16 ตุลาคม 2562 , 10:50:23     (อ่าน 1,217 ครั้ง)  


        ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

             ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น เนื่องจาก นางสาวนงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม (ลับ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ ขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

             บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

รองนายกรัฐมนตรี

 

                                                                     เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว