หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมกับ ม.ขอนแก่น จัดเวทีนำเสนอผลงานสร้างสื่อในการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 8 ตุลาคม 2562 , 09:27:01     (อ่าน 780 ครั้ง)  


             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำ คณาจารย์ บุคลากร ครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School mentoring) “สร้างครู สร้างสื่อ สร้างชุมชน เพื่อสร้างคนสู่ศตวรรษที่ 21”โดยรับเกียรติจาก นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อุดมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21” ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่าย จำนวน 850 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เป็นโครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยนำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเฉพาะ การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และการรู้หน้าที่ของพลเมือง อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ  และมอบหมายให้แต่ละสถาบันดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในท้องถิ่น โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

             กิจกรรมช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดเวทีนำเสนอผลงานจากการดำเนินโครงการฯ ด้านการสร้างสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. สื่อดิจิทัล 2. สื่อแบบวิธีการ และ 3. สื่อวัสดุ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม  พร้อมบรรยายพิเศษ การดำเนินงานสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 9 ภูมิภาค และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน สำหรับ โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวแทนนำเสนอ ได้แก่ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม นำเสนอ ผลงานด้านการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการทำสบู่ โดยได้รับรางวัลชมเชย นอกจากนี้ โรงเรียนศรีแสงธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็งของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน

              จากผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 มีสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 137 สถาบัน ดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน จำนวน 2,407 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด สามารถพัฒนาครู จำนวน 18,041 คน และนักเรียนจำนวน 226,592 คน มีกิจกรรมในโครงการฯ 1,142 กิจกรรม โดยแบ่งเป็นประเภทคือ 1) กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทย 2) กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ และ 3) กิจกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่สามารถส่งผลให้โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพการศึกษาได้อย่างรวดเร็วหรือเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ