หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            พิธีรับส่งมอบหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 ตุลาคม 2562 , 13:26:44     (อ่าน 1,019 ครั้ง)  


พิธีรับส่งมอบหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               วันที่ 2ตุลาคม 2562เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1สำนักวิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกล่าวให้โอวาทในพิธีรับส่งมอบหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระว่าง นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการจนครบวาระ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา ในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ คนใหม่ ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

             โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา กล่าวว่า พร้อมจะขับเคลื่อนการทำงานของสำนักวิทยบริการให้เป็นผู้นำในการสนับสนุนการศึกษาที่ก้าวทันต่อเทคโลโลยี มุ่งสู่การเป็น Smart University และ Green University ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล และเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในระยะอีก 20 ปี