หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Babseacle Laos Team สปป.ลาว


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 3 ตุลาคม 2562 , 09:18:47     (อ่าน 1,303 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Babseacle Laos Team สปป.ลาว

           วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมนิติศาสตร์ 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Babseacle Laos Teamสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายเชิงคลินิก (CLE) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.นิติลักษณ์  แก้วจันดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ นำเสนอข้อมูลด้านการจัดดำเนินงานของศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) โดย นางสาววิภาจันทร์  ยิ่งกำแหง บอกเล่าประสบการณ์การให้คำปรึกษาในพื้นที่ตำบลหนองกินเพลโดย นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์  สรุปเนื้อหาภาพรวม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักขิต  รัตจุมพฏ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นคำถาม และเยี่ยมชมงานดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์

          ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า การจัดการศึกษาวิชากฎหมายเชิงคลินิกสอดคล้องกับแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีศักยภาพในการพัฒนาการศึกษากฎหมายในประเทศไทยให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

          การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกเป็นวิธีการสอนและการศึกษากฎหมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและปลูกฝังคติหรือค่านิยมของวิชาชีพในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้กับนักศึกษา ระเบียบวิธีการสอนที่ใช้คือผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือทำต้องใช้ทฤษฎีและหลักกฎหมายในสถานการณ์จริง ต้องดำเนินบทบาทของนักกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลและตรวจสอบจากอาจารย์ ต้องทบทวนประสบการณ์และสะท้อนความเห็นของตนการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกใช้วิธีการสอนที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย และมีวิธีการประเมินผลหลายวิธี การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักกฎหมาย จึงควรบรรจุการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในหลักสูตรการศึกษากฎหมายโดยกำหนดให้เป็นวิชาบังคับรวบยอด และเสนอแนะให้ใช้ระเบียบวิธีการสอนของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกในการสอนวิชากฎหมายทุกกระบวนวิชาเท่าที่เป็นไปได้