หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯจัดประชุมเสวนา พัฒนาหลักสูตรบุคลากรสุขภาพ บูรณาการเชื่อมโยงระบบสุขภาพในบริบทสังคมไทย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 1 ตุลาคม 2562 , 14:30:48     (อ่าน 828 ครั้ง)  


               วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาหลักสูตรบุคลากรสุขภาพกับระบบบริการบูรณาการเชื่อมโยง กับ Health System Science (HSS)”โดยมี นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ โอกาสนี้รับเกียรติจาก นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ ผศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีบุคลากรด้านสุขภาพ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา 

               นพ.นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวถึงโครงการว่า ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2562 โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสากล TMC. WFME. BME. Standards (2017) โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 พร้อมประกาศใช้ในปีการศึกษา 2562 นี้  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตดังกล่าว เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านระบบสุขภาพในบริบทสังคมไทย เพื่อเป้าหมายในการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการระบบสุขภาพและปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขสู่การสร้างสุขภาวะของสังคม ภาระงานต่อแต่นี้ไปคือ แนวทางการปฏิบัติแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ต้องสอดคล้องกับเป้าประสงค์การศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

               ดังนั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายของการสร้างบัณฑิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนทบท (CPIRD) ในการผลิตบุคลากรแพทย์เพื่อการกระจาย แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรแพทย์ในชนบทโดยเฉพาะในภาคอีสาน ตลอดจนการใช้พื้นที่ระบบบริการสุขภาพเป็นฐานในการเรียนรู้ ตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน เสริมสร้างทักษะทางสังคมในระบบสุขภาพ  (Health System Science) ควบคู่ไปกับทักษะทางวิชาชีพอย่างมีมาตรฐาน และผลผลิตเพื่อบัณฑิตที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพชุมชน จึงจัดให้มีการ ประชุมเสวนา นำเสนอแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำไปสู่ผลการดำเนินการในด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการสุขภาพ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  และการติดตามประเมินคุณภาพของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วิทยาลัยแพทย์ฯ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกทั้ง 2 แห่ง (รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และรพ.ศรีสะเกษ) รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 6 แห่ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความชัดเจน และความถูกต้องได้มาตรฐานในการดำเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ดังกล่าว นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าว

                                                                     เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว