หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดโครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 28 กันยายน 2562 , 05:36:20     (อ่าน 819 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ จัดโครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์

ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

------------------------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) จัดโครงการ “เชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบเกษียณอายุราชการและครบวาระการปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน และบุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจนเกษียณอายุราชการ จำนวน 12 คน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 จำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่องานที่ได้รับผิดชอบ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2562 มีบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ ทั้งด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนด้านกีฬา จำนวน 19 คน มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของบุคลากรทั้ง 38 คน จึงจัดให้มีงานเพื่อแสดงมุทิตาจิต เชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งให้ท่านได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของความสำเร็จให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดโครงการ “เชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ซึ่งช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 23 คน โดยเริ่มจากบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๖ คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง  เอกพงษ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ภก.มานิตย์  แซ่เตียว กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวนพมาศ  นามแดง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ นางปาริชาติ  สุรมาตย์ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายธีระพงษ์  วงศ์บุญ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นางพิมลพรรณ  อุ่นเจริญ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ สำหรับบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแบ่งเป็นบุคลากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากรประเภทวิชาการ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 7 คน ได้แก่ ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ อาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ภก.มานิตย์  แซ่เตียว อาจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  จันทร์จรัสจิตต์ อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุตต์  มัทธุจักร อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.กสิณ  รังสิกรรพุม อาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.คำล่า  มุสิกา อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ และ ดร.สุทธินันท์  ศรีอ่อน อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายธิติกานต์  บุญแข็ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นายพรนเรศ  มูลเมืองแสน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน 6 คน ได้แก่ นายกฤษกร  ไสยกิจ อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ นายสุพัฒน์  จารุกมล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ นายนิพัทธ์  หงส์ทอง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ศันศนีย์  ศรีจันทร์ อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สร้างชื่อเสียงด้านกีฬาให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน ได้แก่ นางบงกช  จันทะมาส อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายบุญถนอม  จันทร์ชนะ ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ และ นางอรุณศรี  โพธิโกฏ สำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

          จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บอกเล่า...เรียนรู้สู่ความสำเร็จในการทำงาน และข้อคิดที่มีต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในอนาคต” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 2 วาระ ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – 2553 และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – 2562 ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้บุคลากรได้รับฟัง และเมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบโล่เกียรติคุณ ของที่ระลึก และมอบดอกไม้ เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผู้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจนเกษียณอายุราชการ

          ช่วงบ่ายเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผูกแขนผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 คน ที่เข้าร่วมพิธี สำหรับในปีนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผู้เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น จำนวน 12 คน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข สังกัดสาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ธีระพงษ์ธนากร สังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  เหล่าไพบูลย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ นายสุชินต์  ดรุณพันธ์ สังกัดสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ นายไพบูลย์ เสถียรรัมย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายปริทัศน์  มัทวานุกูล สังกัดสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี นางปนัดดา  ฤทธิชู สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี นางวนิดา  บุญพราหมณ์ สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี นายณัฐชัย  ธัญญากรสฤษฎิ์ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ นายดำรง  คงศิลา สังกัดสำนักงานไร่ฝึกฯ คณะเกษตรศาสตร์ นางแพงศรี  ครองยุทธ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี และ นายสมคิด  สมอาจ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จากนั้น ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 คน ที่เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญได้กล่าวแสดงความรู้สึกและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบโล่ และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และกล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการที่ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ และสติปัญญาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เจริญรุ่งเรืองทุกภารกิจมาจนถึงวันนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว