หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            หน่วยพัฒนา Startup โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างโอกาสให้นักวิจัย จัดการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 25 กันยายน 2562 , 13:56:17     (อ่าน 1,067 ครั้ง)  


หน่วยพัฒนา Startup โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างโอกาสให้นักวิจัย

จัดการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563

------------------------------------

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 หน่วยพัฒนา Startup โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 “Research to Market: R2M Thailand 2020” ณ ห้อง SEC 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันและนำเสนอแผนธุรกิจ จำนวน 17 ทีม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลทีมที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันระดับภาคต่อไปและการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายชวพจน์  ศุภสาร อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายวิศรุต  ทวันเวช ฝ่ายการตลาด บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ AISและ นางสาวมนัสชญาณ์  อู่สมบัติชัย บริษัท ดีไลท์88 จำกัด“จั๊บจั๊บ”เป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยกำหนดให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจทีมละ 7 นาที คณะกรรมการซักถามทีมละ 5 นาที จนครบทุกทีม

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 “Research to Market: R2M Thailand 2020”เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อนำผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาออกสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษาได้ร่วมทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และสร้างโอกาสในการจัดตั้งธุรกิจใหม่แก่นักศึกษา โดยมีการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ร่วมโครงการ จากนั้นผู้ร่วมโครงการจะได้เลือกผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดสรรแล้วมาวางแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาผลิตออกสู่ตลาด และมีการคัดเลือกผลงานโดยให้ผู้ร่วมโครงการนำเสนอแนวคิดธุรกิจที่ได้วางแผนมา แนวคิดธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ และจะได้เข้าสู่การแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป ซึ่งผลการแข่งขันครั้งนี้ เราได้ตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจรอบระดับภูมิภาค โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563 “Research to Market: R2M Thailand 2020” ในระหว่างวันที่ 14 – 15พฤศจิกายน 2562ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะถึงนี้ จำนวน 5ทีม ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม MoonShot Project สมาชิกประกอบด้วย นายอานนท์  พิริยะกิจไพบูลย์ สาขาการบัญชี นางสาวฐิติรัตน์  อุดมสันต์ สาขาการบัญชี นายอนันต์  วันนา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นางสาวนีรนุช  แน่นอุดร สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และ นางสาวนันทนัช  เสนาวงษ์ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม 2TKM สมาชิกประกอบด้วย นายศุภกิจ  วิเศษรัตน์ สาขาการบัญชี นางสาวพัชรา  แตงร่ม สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นายอภิวัฒน์  คันทะภูมิ สาขาการตลาด และ นายสาโรจน์  บุตรราชเทพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ทีม Trader born สมาชิกประกอบด้วย นายอัคคเดช  พวงผกา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายวุฒิชัย  ศรีต้นวงศ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายกรกฤช  หอมหวล สาขาการจัดการธุรกิจ นายภาสกร  บุญส่ง สาขาการจัดการธุรกิจ และ นายอนันต์  บำเพ็ญ สาขาการจัดการธุรกิจ รางวัลชมเชย 2 ทีม ได้แก่ ทีม 4-5 สมาชิกประกอบด้วย นางสาวกานดา  สังฆะชัย สาขาการตลาด นางสาวพิมศิริ  ตุ่นยอด สาขาการตลาด นางสาวสีรุ้ง  โชคบัณฑิต สาขาการตลาด นางสาวอรปรียา  สอนสี สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ และ นายสิทธิชัย กาฬเนตร  สาขาการจัดการธุรกิจ และ ทีม BC UBU สมาชิกประกอบด้วย นายศราณุวัฒ  มัศยามาศ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นางสาวสิริภราด์  กิ่งจันทร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายศักยภาพ  สิงห์วงศ์ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ นายปิยะวัฒน์  จังอินทร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ นางสาวธัญญลักษณ์  ทองปัญญา สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ