หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            กำหนดการ เชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 25 กันยายน 2562 , 10:36:04     (อ่าน 1,049 ครั้ง)  


กำหนดการ
โครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

09.00น.        ลงทะเบียน

09.30น.           อธิการบดีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

                       นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเปิดงาน         

09.45 น.         รับชมวีดีทัศน์ผลงานบุคลากรดีเด่น และผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

                      นายกสภามหาวิทยาลัยมอบรางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นและผู้สร้างชื่อเสียง

                      ถ่ายภาพร่วมกัน

10.45 น.         รับประทานอาหารว่าง

11.00น.         รับชมวีดีทัศน์ ประวัติและผลงานของรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

                     อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11.15น.         การบรรยายพิเศษ “บอกเล่า..เรียนรู้สู่ความสำเร็จในการทำงาน และข้อคิดที่มีต่อ

                     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในอนาคต” โดย รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

                     อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

12.00 น.         นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวเชิดชูเกียรติและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่

                    - รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                    - นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ผู้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

12.15น.         รับประทานอาหารกลางวัน       

13.30น.         การแสดงดนตรีไทยและรำอวยพร

       พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

       รับชมวีดีทัศน์ ประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการ

       ผู้เกษียณอายุราชการถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

       นายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ

       นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดีและผู้บริหารมอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้

        ผู้ร่วมงานมอบของที่ระลึกตามอัธยาศัย

        นักศึกษาร้องเพลงและบุคลากรมอบดอกไม้