หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน" ในวันที่ 24 กันยายน 2562


โพสต์โดย : ศุภชัย บุญเฉลียว     วันที่ 25 กันยายน 2562 , 10:18:31     (อ่าน 871 ครั้ง)  


        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน” ในวันที่ 24 กันยายน 2562  เวลา 11.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยประเด็นมุ่งเน้นให้นักวิจัยได้เทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอแหล่งทุนต่าง ๆ  โดยมี อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็น Facilitator และมีผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ ได้แก่

  1. รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
  2. ศ. ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ             ศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
  3. รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน               รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์