หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            กระทรวงพลังงานจับมือ ม.อุบลฯ อบรมด้านพลังงานทดแทน อบรมฟรี!! 30 รุ่น ทั่วประเทศ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 22 กันยายน 2562 , 21:08:15     (อ่าน 1,481 ครั้ง)  


                กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน หลักสูตรก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สามารถนำทักษะความรู้ ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม รับเกียรติจาก นายชวลิต  บุญแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิด และรองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวรายงาน มีบุคลากรในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทอแสง จังหวัดอุบลราชธานี

               นายชวลิต  บุญแสงนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า ปัจจุบัน นับว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานทดแทนจากพลังงานหมุนเวียน อันได้แก่ ก๊าซชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และเอทานอล เป็นต้น  กระทรวงพลังงาน มีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่า ปริมาณการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียน ในปี 2558 ยังถือว่าน้อยมากคิดเป็น 16.1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับศักยภาพของพลังงานทดแทนทั้งหมดที่มีอยู่ โดยมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 20 ปี ที่มีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานทดแทนให้ได้ถึง 30% ภายในปี พ.ศ. 2579 ดังนั้น กระทรวงพลังงาน จึงจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน สำหรับบุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในพลังงานทดแทนแต่ยังขาดการนำมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับสถานหน่วยงาน อันเป็นประโยชน์ช่วยประเทศชาติให้มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น สามารถลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

            ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้พัฒนาหลักสูตรการอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทน  เนื้อหาหลักเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน มีการสาธิต และศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีการใช้งานจริง ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยมีทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอกร่วมถ่ายทอดความรู้ ซึ่งในปี 2562 กำหนดอบรม 30 รุ่นๆละ 35คน เป้าหมายไม่น้อยกว่า 800 คน ทั่วประเทศแบ่งเป็น  หลักสูตรด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 18รุ่น  หลักสูตรด้านแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล 4รุ่น  หลักสูตรด้านการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและก๊าซชีวภาพจากกระบวนการผลิตเอทานอล 3รุ่นหลักสูตรด้านการผลิตก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบต่างๆ 5รุ่น อบรมระหว่างเดือนกันยายน 2562ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

              นับเป็นอีกหนึ่งโครงการด้านการบริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยีใหม่ๆแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 081-321-5538 (คุณอรพรรณ) 087-991-8207 (คุณอิทธิพล) และ 083-744-1201(คุณพรพิทักษ์) อีเมล  : ubu.rsec@gmail.comหรือ Line id: pornpitakme24

เพลิน  วิชัยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว