หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ สมาคมอีสานมหานครชิคาโก และผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษา นศ.ม.อุบลฯ มูลค่ารวม 2.4 ล้านบาท จำนวน 178 ทุน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 13 กันยายน 2562 , 14:57:49     (อ่าน 742 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ  สมาคมอีสานมหานครชิคาโก และผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย

มอบทุนการศึกษา นศ.ม.อุบลฯ มูลค่ารวม 2.4 ล้านบาท จำนวน 178 ทุน

                วันพฤหัสบดีที่  12  กันยายน  2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัด พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนสวัสดิการเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยพิจารณาสอบคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุน รวมนักศึกษาที่ได้รับทุน ครั้งนี้  จำนวน 178 คน รายละเอียด แบ่งเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน 145 ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,892,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมนี้ สมาคมอีสานมหานครชิคาโก แห่งรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) และทุนการศึกษาจากผู้ประกอบการกิจการภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 28 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 430,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,422,000 บาท ทั้งนี้สำนักงานพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการกำกับดูแลนักศึกษาทุน รวมถึงการขออนุมัติและเบิกจ่ายทุนการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ได้นำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับการการศึกษาและการดำรงชีพ

              โอกาสนี้ นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ แก่ประธานในพิธี รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับผู้ประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทุน และท้ายสุด นายตะวัน บุญสงค์ ผู้แทนนักศึกษาทุน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวขอบคุณสำรับการมอบทุนแก่นักศึกษาในครั้งนี้  ณ ห้อง Scb201 ชั้น 2 ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี