หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวภาษาจีน


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 10 กันยายน 2562 , 15:03:28     (อ่าน 944 ครั้ง)  


หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวภาษาจีน

          รายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1 หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์  ได้จัดกิจกรรม “ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวภาษาจีน” โดยนำนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนไปฝึกปฏิบัติการนำเที่ยว ณ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 – 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยนำนักศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มตามแหล่งท่องเที่ยวฝึกทำหน้าที่มัคคุเทศก์ นำลูกทัวร์ไปยังแหล่งท่องเที่ยว มีการเล่าประวัติความเป็นมา ที่มาความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาจีน ในกิจกรรมนี้นักศึกษาได้มีการนำชมและบรรยายแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี วัดใหญ่ชัยมงคล วัดไชยวัฒนาราม วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วิหารพระมงคลบพิตรและวัดอื่นๆ ที่สำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ขณะเดียวกันในการจัดการและวางแผนการเดินทาง เช่น การจองบัตรโดยสารเครื่องบิน การจองโรงแรมที่พักและการประสานงานต่างๆ นั้น นักศึกษาก็ได้ดำเนินการด้วยตนเอง ถือเป็นการนำความรู้จากรายวิชาภาษาจีนเพื่อการโรงแรม ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมนี้อีกด้วย

          ในระหว่างการนำเที่ยว นอกจากจะมีเพื่อนนักศึกษาทำหน้าที่เป็นลูกทัวร์แล้ว ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวมาร่วมฟังการบรรยายและการนำเที่ยวของนักศึกษาอีกด้วย ทำให้นักศึกษาได้รู้สึกเหมือนกับกำลังทำหน้าที่มัคคุเทศก์จริง ๆ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาจีนของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

          ทั้งนี้ กิจกรรม “ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวภาษาจีน” ในครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการนำเที่ยวที่แท้จริง และสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากจากการเรียนมาฝึกปฎิบัติและมีประสบการณ์จากการฝึกจริง ซึ่งจะเป็นต่อประโยชน์ต่อนักศึกษาที่มีความสนใจและอยากประกอบอาชีพด้านภาษาจีนที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการหลังจบการศึกษาต่อไปในอนาคต