หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ยกระดับมาตรฐานนักวิจัย สู่มาตรฐานงานวิจัยระดับโลก


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 10 กันยายน 2562 , 12:07:59     (อ่าน 790 ครั้ง)  


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการอบรม เรื่อง ทำวิจัยอย่างไรให้ได้มาตรฐานระดับโลก  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ณ ห้องประชุม U2   โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562  ที่ผ่านมา

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีนโยบายพัฒนางานวิจัยให้ได้มาตรฐานระดับสากล จึงได้กำหนดพระราชบัญญัติต่างๆ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการวิจัยด้านต่างๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558   พระราชบัณญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 และจรรยาบรรณนักวิจัย เป็นต้น  รวมถึง ตามประกาศ  ประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ. 2560 ข้อ 5.1.4(6) การขอรับตำแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานวิจัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โดยการพัฒนาทักษะนักวิจัยในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัย ประกอบด้วย มาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ  และจรรยาบรรณนักวิจัย เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความสามารถ และมีมาตรฐาน มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับและผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เกิดความน่าเชื่อถือ  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานวิจัย

            ในส่วนของการอบรม รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง“มาตรฐานงานวิจัยระดับโลก” ว่าด้วยเรื่องของคุณภาพของงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล  มาตรฐานสำคัญของงานวิจัยที่ควรรู้ ทั้งด้าน จรรยาบรรณนักวิจัย  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC) จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (IACUC) และมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ  (IBC)

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาประเด็น “ทำวิจัยอย่างไรให้งานวิจัยได้มาตรฐานระดับสากล” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลติพร  อุดมสุข  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล  ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมการเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจาก นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจภายนอก เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวนมาก

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ภาพ