หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ สนองพระราชปณิธานรณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย 100% เราทำความดี ด้วยหัวใจ สร้างวินัยจราจร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 กันยายน 2562 , 17:25:19     (อ่าน 1,170 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ สนองพระราชปณิธานรณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย 100%

เราทำความดี ด้วยหัวใจ สร้างวินัยจราจร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

--------------------------------------

        เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ ม.อุบลฯ และชุมชนร่วมใจ รณรงค์สวมใส่หมวกนิรภัย 100% เราทำความดี ด้วยหัวใจ สร้างวินัยจราจร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานหินหลากสี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานและ ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการขับขี่อย่างมีวินัยและถูกกฎหมายจราจร มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุท้องถนน ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้มีการสวมใส่หมวกนิรภัยให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการน้อมนำและสนองพระราชปณิธาน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 พระองค์ทรงห่วงใยและสำนึกถึงความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรเป็นสำคัญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาออกบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการจราจรและปัญหาอื่น ๆ และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลตามที่ได้ประกาศให้ พ.ศ. 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยการขับเคลื่อนตามกรอบยุทธศาสตร์อัน ได้แก่ การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน การทำให้ถนนและการจราจรปลอดภัยการลดพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ยานพาหนะ

          ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการเพื่อรณรงค์ในวันนี้ มหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น ตลอดจนนักศึกษาและประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่ได้นำรถจักรยานยนต์เข้าร่วมขบวนรณรงค์ เปิดไฟ สวมหมวกนิรภัย 100% เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการเปิดภาคการศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จึงปรากฏมีนักศึกษาและประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ขับขี่ยานพาหนะเดินทางเข้า – ออกมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากทุกวัน จากการสังเกตพฤติกรรมการขับขี่ จะเห็นได้ว่า ยังมีนักศึกษาจำนวนมากที่ไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่บ่อยครั้ง ดังสถิติอัตราการเกิดเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์เมื่อปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมามีสถิติเกี่ยวกับการเกิดเหตุของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจากการขับขี่ใช้รถใช้ถนน ซึ่งมีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงบาดเจ็บสาหัส เบิกค่าสินไหมคดแทนเป็นเงิน จำนวน 1,802,408.- บาท และมีนักศึกษาเสียชีวิต จำนวน 6 ราย ได้รับสินไหมทดแทนรายละ 270,000.- บาท รวมเป็นเงิน 1,620,000.- บาท จึงจัดให้มีการรณรงค์ให้มีการขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยตามกฎจราจร โดยการสวมหมวกนิรภัย 100%

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว