หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมวิชาการ เพิ่มศักยภาพบุคลากรทีมสุขภาพ สำหรับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 กันยายน 2562 , 16:59:14     (อ่าน 863 ครั้ง)  


                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ ประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง "Update nursing care in chronic illness 2019" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และรับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ให้ข้อมูลด้านการจัดการโรค และการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพ เขตสุขภาพที่ 10  อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 60 คน ณ ​โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นปัญหาสุขภาพ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบหลากหลายด้าน รวมถึงการสูญเสียปีสุขภาวะ หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง หรือโรคไต  เป็นต้น การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง จึงเป็นสิ่งท้าทายความสามารถ ของบุคลากรทีมสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีบทบาทสำคัญ ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นบุคลากรสุขภาพ ที่มีความสำคัญในการจัดการโรคเรื้อรัง

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาความรู้ความสามารถของพยาบาลวิชาชีพ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ การเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเรื้อรัง การจัดการโรค และการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีการประชุมวิชาการ  “Update Nursing Care in Chronic illness 2019”  โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง มาบรรยายพิเศษให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางคลินิกให้กับพยาบาลวิชาชีพ  อันจะสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและการพัฒนาการบริการทางการพยาบาลเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการโรคเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                                                         เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เทอดภูมิ  ทองอินทร์  นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ